สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอให้กองบรรณาธิการข่าว และผู้บริหารสถานีฯ พิจารณาตรวจสอบการนำเสนอข่าว และภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสังคม

ที่ ส.ข.ว.ท. 020 / 04 / 2560


25 เมษายน 2560


เรื่อง      ขอความร่วมมือมายังผู้บริหาร บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสังคม     
เรียน     ผู้บริหาร บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว/ช่างภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง


ด้วยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการร้องเรียนการนำเสนอภาพข่าวการฆาตกรรมบุตรชาย และฆ่าตัวตายด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ในช่วงรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นั้น


สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พิจารณาเห็นว่าการนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ขัดจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และอาจส่งผลกระทบต่อสังคมที่อาจจะเป็นเหตุจูงใจให้เกิดเลียนแบบ หรือเห็นว่าเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่จะได้รับความสนใจจากสังคม

ในการนี้ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้กองบรรณาธิการข่าว และผู้บริหารสถานีฯ พิจารณาตรวจสอบการนำเสนอข่าวดังกล่าว และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว โดยยึดถือหลักจริยธรรมในการนำเสนอข่าว ไม่นำเสนอข่าวในเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนขอให้ยึดถือแนวปฏิบัติในการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีมนุษย์ของผู้ที่ตกเป็นข่าว


ตามที่บรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันให้ถือปฏิบัติ และหากมีข้อผิดพลาดตามที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว ขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนยังคงได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย


ประสานงาน  :  สำนักเลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โทร 02-2438479 , โทรสาร 02-2438489