ตัวแทนองค์กรสื่อเข้าพบวิษณุแจงข้อดีองค์กรสื่อควบคุมกันเอง เตรียมตั้งคณะทำงานวางกรอบทำกม.คุ้มครองสื่อ

ตัวแทนองค์กรสื่อเข้าพบวิษณุแจงข้อดีองค์กรสื่อควบคุมกันเอง เตรียมตั้งคณะทำงานวางกรอบทำกม.คุ้มครองสื่อ

ตัวแทน 30 องค์กรสื่อ นำโดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิพม์แห่งประเทศ นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  นายมานิตย์ สุขสมจิตร  ที่้ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  ที่คณะกรรมาธิการในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมายังรัฐบาลให้พิจารณาออกเป็นกฎหมาย

ทั้งนี้ ตัวแทนองค์กรสื่อ ยืนยันในหลักการว่า ไม่เห็นด้วยกับการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงสื่อมวลชน เนื่องจากให้มีตัวแทนภาครัฐเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อ ซึ่งผิดหลักตรวจสอบถ่วงดุล ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แ แต่องค์กรวิชาชีพสื่อเห็นด้วยกับการกำกับกันเองโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้เริ่มผลักดันให้มีระบบ ผู้ตรวจการของสื่อในแต่ละสังกัด ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และวินิจฉัยปัญหาสื่อที่ละเมิด  นอกจากนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังมีปัญหาการนิยามความหมายสื่อมวลชน ที่หมายรวมถึง ประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์ หรือ สื่อบุคคล ที่จะควบคุมโดยภาครัฐ

อย่างไรก็ดี ในอดีตเคยมีการยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ มาแล้วในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน แต่ไม่ ได้มีการประกาศใช้ ซึ่งมีหลักการให้มีสภาวิชาชีพสื่อที่สื่อควบคุมดูแลกันเอง โดยที่รัฐบาลไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากต้องมีกฎหมายมาบังคับใช้ องค์กรสื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้

จากการหารือของทั้งสองฝ่าย ได้ข้อสรุปว่า สนับสนุนให้มีการปฏิรูปสื่อ โดยจะมีการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนโดยมีกฎหมายรองรับ  หลักการสำคัญ จะให้มีองค์กรขึ้นมา 1 องค์กร และต้องมีนิยามสื่อ ที่ชัดเจน และหารูปแบบว่า สมาชิกขององค์กรควรจะเป็นใคร กรรมการหรือบอร์ดขององค์กรนั้นจะมาจากไหนให้เกิดการยอมรับและเป็นอิสระ ต้องมีมาตรการที่จะดูแล ควบคุม สมาชิก ตลอดจนส่งเสริมด้านวิชาชีพ ขณะที่รัฐบาลจะเชิญตัวแทน สปท. มาหารือ  รวมถึงฝ่ายที่สามที่อาจจะเป็นนักวิชาการสื่อ จากนั้นการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อวางกรอบและยกร่างกฎหมายขึ้น

อนึ่ง สำหรับตัวแทน 30 องค์กรสื่อที่เข้าพบนายวิษณุครั้งนี้ ประกอบด้วย   นายมานิจ  สุขสมจิตร   นายสุวัฒน์  ทองธนากุล  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์  ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม  เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  นส.กนกพร ประสิทธิ์ผล  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์   นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ สมาคมนักข่าวฯ  นายชนะ ผาสุกสกุล   รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ สมาคมนักข่าวฯ   นายปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัต โฆษกสมาคมนักข่าวฯ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล     กรรมการควบคุมจริยธรรม  สมาคมนักข่าวฯ