ขอเชิญทำข่าวงานครบรอบ 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ที่ สนช. 109/19/2560

29 มิถุนายน 2560

เรื่อง     ขอเชิญทำข่าวงานครบรอบ 20 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรียน    สื่อมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการจัดงานครบรอบ 20 ปี

ตามที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ.ราชประสงค์ โดยในเวลา 13.00-16.00 น. มีการสัมมนาระดับนานาชาติ หัวข้อ ประสบการณ์การกำกับดูแลกันเองของสื่อจากนานาชาติ” โดยมีผู้แทนจากสภาการหนังสือพิมพ์ประเทศต้นแบบ อาทิ สวีเดน ออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย และเมียนมา เข้าร่วมเวทีสัมมนา

นอกจากนี้ในเวลา 17.00-20.30 น.เป็นช่วงการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค โดยมีการจัดนิทรรศการ การมอบรางวัลประกวดบทบรรณาธิการดีเด่น พร้อมด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สื่อมวลชนใต้ร่มพระบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ในโอกาสนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงขอเชิญท่าน ร่วมทำข่าวตามวัน และเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในครั้งนี้

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

(นายชาย ปถะคามินทร์)

เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

ประสานงานติดต่อ นายเสด็จ บุนนาค ผู้จัดการโครงการ โทร. 088-254-3434, 081-614-0964