สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดอบรมกฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน (วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ณ สภาทนายความ) สนใจสมัครด่วน

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวเพื่อให้เท่าทันความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปลดออก เลิกจ้าง และการเปิดโครงการสมัครใจลาออกของสื่อมวลชนหลายสำนักที่มีมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

ดังนั้นสมาคมนักข่าวฯ จึงร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดโครงการ ”อบรมกฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน” ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน (เลยซอยพหลโยธิน 57 ไปเล็กน้อย) เขตบางเขน กทม.

ทั้งนี้ เป็นการอบรมภายใต้การตกผลึกแนวคิดด้านกฎหมายแรงงานที่จะถ่ายทอดมายังผู้ร่วมอบรม โดยสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตผ่านกรณีศึกษา รวมถึงการถ่ายทอดภาคปฏิบัติของการต่อสู้คดีแรงงานผ่านเวที “ศาลจำลอง” จากคณะวิทยากรอีกด้วย

สำหรับเนื้อหาหลักสูตร อาทิ ๑. ปัญหาคดีแรงงาน ระบบสวัสดิการสังคม กฎหมายประกันสังคม ๒.กฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าชดเชย และ ๓. การดำเนินคดีในศาลแรงงาน โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้การอำนวยการโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร   นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหารสภาทนายความ

สื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าอบรมได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น