ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับสื่อมวลชน” ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ดังนี้