ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์ค

ที่ สขนท. ๐๘๓/๑๘/๒๕๖๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์ค

เรียน    ท่านที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภารกิจของ Organizer ๒. ตัวอย่างกำหนดการ

 

เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “นักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งมาเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๓ ปี “Thai Journalists Association 63rdAnniversary” (ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘) ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ผู้มาร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรสื่อ, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์, นักข่าว, นักธุรกิจ, นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานในลักษณะดังกล่าว เข้าร่วมเสนอราคาการจัดงาน รายละเอียดตามภารกิจที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสมาคมฯ ได้กำหนดวงเงินงบประมาณไว้รวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ท่านสามารถนำเสนอแผนงานและรายละเอียดงบประมาณมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ (คุณเทียมใจ  ทองเมือง)

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดจดข้อมูลทั้งหมด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ภารกิจของ Organizer

ลำดับ

ประเภทงาน

ลักษณะงาน

1

สถานที่

1. ติดต่อประสานงานสถานที่

2. ออกแบบและตกแต่งสถานที

3. ออกแบบและจัดทำเวที และBack Drop

4. ออกแบบและจัดทำจุดถ่ายภาพ –Photo Shooting

5. ออกแบบและจัดทำจุดลงทะเบียน

6. ออกแบบการจัดวางโต๊ะ

11. ประสานงานที่จอดรถ VIP

12 .จัดทำป้ายบอกทางต่าง ๆ

2

วิทยากร

1. ต้อนรับและเตรียมความพร้อมวิทยากร

2. จัดหาสถานที่ต้อนรับวิทยากร 3. อำนวยความสะดวกวิทยากร

3

งานนำเสนอ

1. จัดทำ power point ภาพข่าว

4

งานบันทึกภาพ

1. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

5

งานนิทรรศการ

1. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภาพข่าว

2. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการข่าว

3. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการข่าวสิ่งแวดล้อม

4. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภาพกิจกรรมสมาคมฯ

6

สคริปต์

1. จัดทำ MC สคริปต์

7

กำกับเวที

1. กำกับเวที

8

เสียง / แสง

1. จัดทำระบบเสียงและแสง

9

งานสิ่งพิมพ์

1. ออกแบบการ์ดเชิญพร้อมซอง

2. ออกแบบ  Print Ad ทั้ง 4 สีและขาว-ดำ

ทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน

3. ออกแบบสูจิบัตร

10

อาหารและเครื่องดื่ม

1. ประสานงานอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงาน

(สมาคมฯทำหน้าที่ประสานงานจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

 

 

(ตัวอย่างกำหนดการ)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  63rd Anniversary”

วันจันทร์ที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต ประตูน้ำ

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.           ดนตรี

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ประเภทข่าว ITPC Award ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๑๐ น.           สัมมนาทางวิชาการ   “Thailand 4.0 ; สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

๒๐.๑๕ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๒๕ น.          การบรรเลงดนตรี

หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๓๐ น.

 

ประสานงานติดต่อ : เทียมใจ ทองเมือง ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒