ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชนรุ่น 3

14 กันยายน 2560

 

เรียน     ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

 

ตามที่ท่านได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมจีน  ซึ่งจะอบรมทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. และ 13.00-16.00 น.  ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ ระหว่างวันอาทิตย์ 24 กันยายน -  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม  2560  โดยมีเวลาเรียนรวม 60 ชั่วโมง


ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน 2,000 บาท ภายใน 3 วันทำการ  (19 กันยายน 2560 หลังจากที่

สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในวันจบการอบรม และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร

**โอนเงินมาที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาศรีย่าน บัญชีเลขที่ 073-211-315-3 ** หลังจากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ tjareporter@gmail.com หรือ line Id “mynameisdang”

 

****จะมีการปฐมนิเทศและทบทวนความรู้  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน หลังจากนั้นการเรียนครั้งต่อไปจะเรียนที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ ****

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

อบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชน

วันอาทิตย์ 24 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม  2560

(08.00-10.00 น. และ 13.00-16.00 น)

ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน


ผู้เข้าร่วม1

นาย

กันติพิชญ์ ใจบุญ

โพสต์ทูเดย์

2

นางสาว

กิรณา อินทร์ชญาณ์

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

3

นาย

กุลธน  เลาหทวีโชค

นสพ.ไทยรัฐ

4

นาย

เจริญชัย อุดมพาณิชยวงศ์

นสพ.สยามรัฐ

5

นาย

เจษฎา. มินศิริ

kapook.com

6

พ.ท.หญิง

ฉมานุช  ภูมิจิตร

TGN

7

นางสาว

ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

FM101

8

นางสาว

ชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล

ดีลสตรีทเอเชีย

9

นางสาว

ณฐา พงษ์ศาศวัต

สถานีโทรทัศน์ PPTV

10

นางสาว

ดวงกมล แสงจันทร์

ช่อง 9 อสมท

11

นางสาว

ดาวี  ไชยคีรี

อสมท

12

นางสาว

นงลักษณ์ อัจนปัญญา

ช่อง3

13

นางสาว

นฤมล พุกยม

FM.101

14

นาย

นันทวัฒน์ ธวัชชัยมั่งมี

newsplus

15

นางสาว

ปภาอร พรมเลิศ

NHK

16

นางสาว

พรพิมล แย้มประชา

ข่าวสด

17

นางสาว

พิมพ์นารา ประดับวิทย์

เอฟเอ็ม 97

18

นาย

มงคล บางประภา

บางกอกโพสต์

19

นางสาว

มยุรีย์ สุขยิ่งเจริญวงศ์

The Nation

20

นางสาว

เยาวเรศ  สุทธะพินทุ

ททบ.5

21

นางสาว

รุ่งฟ้า ทรัพย์พร้อม

ช่อง 3

22

นางสาว

เรวดี พงศ์ไชยยง

TAP (Thai-ASESN Panorama)Magazine

23

นางสาว

วรรณวิไล  ยาปัน

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

24

นางสาว

วราภรณ์ กันยาเฮง

สำนักข่าว INN

25

นางสาว

วิยดา พีรรัฐกุล

ช่อง8

26

นางสาว

แวรพัศ สุขสัมฤทธิ์

วิทยุทบ.

27

นางสาว

สิริพร   พานทองถาวร

บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

28

นาย

สุรัตน์ อัตตะ

นสพ.คมชัดลึก

29

นาย

อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม

กรมประชาสัมพันธ์

30

นางสาว

อรวรรณ พยัคชาติ

Tnn

31

นาย

เอกชัย จั่นทอง

โพสต์ทูเดย์


ผู้สังเกตุการณ์1

นางสาว

กมลภัค มณีทิพย์สกุล

แอร์บอร์น

2

ร้อยเอกหญิง

มิณธิญาณ์ วรานิญานันทน์

ศรภ.

3

นางสาว

วรรษา ผดุงธรรมรักษา

Eva Air

4

นาย

วรเศรษฐ์ สวัสดิ์ภักดี

มูลนิธิมั่นพัฒนา

 

 

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชนรุ่น 3

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯ โดยความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมจีน  จะจัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนสำหรับสื่อมวลชนขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ 24 กันยายน  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม  2560  โดยมีเวลาเรียนรวม 60 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์  เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. และ 13.00-16.00 น.  ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ หลักสูตรจะเน้นทักษะการสนทนา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2560 โดยลงทะเบียนได้ที่   www.tja.or.th   โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 25 คน และใช้ระบบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนจะพิจารณาให้สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมการอบรมก่อน

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเงินประกันการอบรมจำนวน 2,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่สมาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งสมาคมฯจะคืนให้ในจบการอบรม และไม่มีการคืนให้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามหลักสูตร