ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “รัฐธรรมนูญสำหรับสื่อมวลชน”

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "รัฐธรรมนูญสำหรับสื่อมวลชน"

ลำดับ

คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 นางสาว กรชนก รักษาเสรี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
2 นางสาว กฤติยากร ผาสุข หนังสือพิมพ์โพลนิวส์
3 นาย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
4 นางสาว กัษมกรณ์ จันทร์วันเพ็ญ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
5 นาย เกรียงสิน จรูญศรีสวัสดิ์ el conservatorio de la musica y la danza.
6 นางสาว เกษมณี แก้วผลึก สปริงนิวส์
7 นาย เกียรติ​กร​ อั​ตร​สาร​ สมาคมสื่อสร้างสรรค์​เพื่อเด็ก​ เยาวชน​ และครอบครัว​ ภาคตะวันออก​
8 นาย คัชฑาพงศ์ ลีลาพงศ์ฤทธิ์ TNN24
9 นางสาว ชณิตา มั่งมี สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯภาคตะวันออก
10 นาย ชิงชัย รุ่งละโภ เว็บไซต บ้านเมือง ออนไลน์
11 ผศ.ดร. ณรงค์  ขำวิจิตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
12 นางสาว ณรากาญจน์ บุญนวล สถานีวิทยุป่าบอนซิตี้เรดิโอ FM107.25MHZ
13 นางสาว ณหทัย กูลณรงค์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
14 นางสาว ณิชา อภิรักขวนานนท์ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.
15 นาย ธานี อยู่เจริญ หนังสือพิมพ์ตำรวจไทย
16 นาย บดินทร์ชัย เกรียงไกรชาญ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
17 นาย พงศ์ไพโรจณ์ ฆังคะรัตน์ สถานีวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ FM.99.75MHz
18 นาย พชรนน คณาโชิตโภคิน สมาคมสื่อสร้างสรรค์เด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก
19 ว่าที่ร้อยตรี ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง8
20 นาย มงคล บางประภา หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
21 นาย มรุต มะหะหมัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
22 นางสาว เยาวเรศ สุทธะพินทุ ททบ.5
23 นางสาว วรรณภร สมุทรอัษฎงค์ The Asahi Shimbun
24 นางสาว วรรณวิไล ยาปัน สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
25 นาย วัสยศ งามขำ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
26 นางสาว วิรดา แซ่ลิ่ม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Backpack Journalist)
27 นาย วิรุฬ รัตนปริคณน์ สถานีโทรทัศน์TNN
28 นาย วีระพันธ์ โตมีบุญ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
29 นางสาว ศรัณยา ทีฆายุทธสกุล สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก
30 นาย ศราวุฒิ ชีวนันทพร นพส.ข่าวเสรีภาพออนไลน์
31 นาย สมนึก จันทร์เฉิด หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน
32 นาย สมศักดิ์  แซ่เฮ้ง หนังสือพิมพ์สี่อตะวันตก
33 นาย สัมพันธ์  อุ่นสมบูรณ์ วิทยุชุมชน 91.25 รายการทันโลกอิสลาม
34 นาย สุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก
35 นาย สุวัฒน์ เทพอักษรณรงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
36 นาย เสด็จ บุนนาค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
37 นาง เสาวลักษณ์ วัฒนศิลป์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
38 นาย แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
39 นาง อรวรรณ ( กริ่มวิรัตน์กุล )ชูดี สำนักข่าวไทย  บมจ.อสมท
40 นางสาว อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต Epnews

 

 

แจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงวันอบรมหลักสูตร "รัฐธรรมนูญสำหรับสื่อมวลชน"


ด้วย  นายชาติชาย ณ เชียงใหม่  กรรมการ กรธ. ฝ่ายสื่อสารสังคมแจ้งมาว่า  ท่านประธานกรธ.  เห็นควรเลื่อนการฝึกอบรมผู้สื่อข่าวจากเดือนพฤศจิกายน  ไปเป็นเดือนธันวาคม คือวันที่  2/9/16/23 ธ.ค. 60 ที่รัฐศาสตร์ จุฬาเช่นเดิม

พร้อมกันนี้ยังขอเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่มเติม  โดยแจ้งชื่อเพิ่มมาได้ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 พ.ย. นี้

จึงขอแจ้งมายังสมาคมนักข่าวฯเพื่อแจ้งต่อผู้เข้าอบรมทราบ

 


 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดอบรมความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ

 

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ อย่างถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ สามารถนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

โดยจะมีการบรรยาย เนื้อหา สาระและประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และการอภิปรายประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานที่อบรม    ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อมวลชนทั้งผู้สื่อข่าวภาคสนาม  ช่างภาพข่าว  และบุคลากรด้านงานข่าวในสำนักข่าวต่าง ๆ  ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  สำนักข่าวโซเชี่ยล ฯลฯ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.tja.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร