การอบรม “พิราบแรงงาน” สำหรับผู้นำแรงงาน

การอบรม “พิราบแรงงาน”สำหรับผู้นำแรงงาน


สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบแรงงาน” (โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงาน) ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓– วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการผลิตและเผยแพร่สื่ออย่างมีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ มีผู้นำแรงงานเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๕ คน ซึ่งจะมีการทำข่าวด้านแรงงานส่งเข้ามาเผยแพร่ที่เพจ พิราบแรงงาน Labour's Voice (สำหรับพิราบแรงงานรุ่น ๒ จะจัดระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน – วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)