ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๒๒

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยวิทยาลัยการยุติธรรม กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๒๒  ขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับสูงมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในตำแหน่งบริหารและสามารถมีเวลาที่จะเข้ารับการอบรมได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร และสามารถทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร จำนวน ๑  คน

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงขอเชิญชวนองค์กรของท่านส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร เข้าร่วมรับการสรรหาเป็นผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์ โดยกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐  น. ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์เข้ารับการอบรมดังกล่าวแล้ว และให้ถือว่าการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ เป็นที่สุด

 

ดาวโหลด ใบสมัคร และ โครงการ