ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์ค

ที่ สขนท. ๐๘๓/๑๘/๒๕๖๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดทำโครงการดินเนอร์ทอล์ค

เรียน    ท่านที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภารกิจของ Organizer ๒. ตัวอย่างกำหนดการ

 

เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “นักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งมาเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๓ ปี “Thai Journalists Association 63rdAnniversary” (ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘) ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๑๕ น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ ผู้มาร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรสื่อ, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์, นักข่าว, นักธุรกิจ, นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานในลักษณะดังกล่าว เข้าร่วมเสนอราคาการจัดงาน รายละเอียดตามภารกิจที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสมาคมฯ ได้กำหนดวงเงินงบประมาณไว้รวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ท่านสามารถนำเสนอแผนงานและรายละเอียดงบประมาณมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒ (คุณเทียมใจ  ทองเมือง)

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดจดหมายทั้งหมด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ภารกิจของ Organizer

ลำดับ

ประเภทงาน

ลักษณะงาน

1

สถานที่

1. ติดต่อประสานงานสถานที่

2. ออกแบบและตกแต่งสถานที

3. ออกแบบและจัดทำเวที และBack Drop

4. ออกแบบและจัดทำจุดถ่ายภาพ –Photo Shooting

5. ออกแบบและจัดทำจุดลงทะเบียน

6. ออกแบบการจัดวางโต๊ะ

11. ประสานงานที่จอดรถ VIP

12 .จัดทำป้ายบอกทางต่าง ๆ

2

วิทยากร

1. ต้อนรับและเตรียมความพร้อมวิทยากร

2. จัดหาสถานที่ต้อนรับวิทยากร 3. อำนวยความสะดวกวิทยากร

3

งานนำเสนอ

1. จัดทำ power point ภาพข่าว

4

งานบันทึกภาพ

1. บันทึกภาพเคลื่อนไหว

5

งานนิทรรศการ

1. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภาพข่าว

2. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการข่าว

3. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการข่าวสิ่งแวดล้อม

4. ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภาพกิจกรรมสมาคมฯ

6

สคริปต์

1. จัดทำ MC สคริปต์

7

กำกับเวที

1. กำกับเวที

8

เสียง / แสง

1. จัดทำระบบเสียงและแสง

9

งานสิ่งพิมพ์

1. ออกแบบการ์ดเชิญพร้อมซอง

2. ออกแบบ  Print Ad ทั้ง 4 สีและขาว-ดำ

ทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอน

3. ออกแบบสูจิบัตร

10

อาหารและเครื่องดื่ม

1. ประสานงานอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงาน

(สมาคมฯทำหน้าที่ประสานงานจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

 

(ตัวอย่างกำหนดการ)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  63rd Anniversary”

วันจันทร์ที่  ๕  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต ประตูน้ำ

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.           ดนตรี

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ประเภทข่าว ITPC Award ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๑๐ น.           ปาฐกถา “จุดเปลี่ยนประเทศไทยหลังการหลังเลือกตั้ง”

๒๐.๑๕ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๒๕ น.          การบรรเลงดนตรี

หมายเหตุ เริ่มบริการอาหารเวลา ๑๘.๓๐ น.

 

ประสานงานติดต่อ : เทียมใจ ทองเมือง ๐๘๙-๖๘๘-๑๙๗๒