กรธ. จับมือสมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

 

กรธ. จับมือสมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมมือกันจัดอบรมโครงการ  “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”  ขึ้นที่สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ อาคาร เกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนง  ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  และสื่อสังคมออนไลน์  ระดับผู้สื่อข่าวภาคสนาม  หัวหน้าข่าว  จนถึงบรรณาธิการข่าวรวม 46 คน

ในการนี้นายมงคล  บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหาร และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการโดยมีสาระสำคัญว่า  ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทสำคัญที่จะต้องเกี่ยวพันกับทุกองคาพยพของสังคม  ทั้งในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิพื้นฐานของประชาชนชาวไทยทุกคน  จึงมีความจำเป็นที่สื่อมวลชนจะต้องติดตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการยกร่างรัฐธรรมนูญ  แต่ก็เข้าใจเหตุผลที่ กรธ. ชุดนี้ไม่เปิดให้สื่อเข้ารับฟังในกระบวนการยกร่างเหมือนคราวการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ 2550  เนื่องจากสถานการณ์ความเห็นแตกแยกในบ้านเมือง  ที่อาจนำประเด็นที่ยังไม่ตกผลึกไปขยายเพื่อหวังผลทางการเมือง  จึงได้ประสานให้มีการแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง  และมีกระบวนการให้สื่อมวลชนเรียนรู้สาระสำคัญจากผู้ยกร่าง

 

นายมงคลกล่าวด้วยว่าในโอกาสที่ กรธ. เสร็จสิ้นภารกิจการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิบฉบับ  และสังคมกำลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกอย่างเข้มข้น  เพื่อให้  สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง  รอบด้าน  ไม่ถูกชักจูงด้วยเหตุผลทางการเมืองโดยง่าย  จนอาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  จึงขอสนับสนุนและประสานให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับรู้แนวคิดแนวทางจากมุมของผู้ยกร่างให้เกิดความรอบด้าน

 

ด้านนายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ. ) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญเกี่ยวกับทุกองคาพยพของบ้านเมือง  ยิ่งในช่วงปัจจุบันที่มีความตื่นตัวอย่างที่สุด  สื่อมวลชนเองก็สมควรจะรับรู้และเกิดความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดต่อไป  ผู้ยกร่างจะได้ไม่ถูกหาว่าหมกเม็ดกันในวันข้างหน้า  เพราะบทบัญญัติก็เขียนกันให้เห็นให้อ่านกันชัดแจ้ง  จะไปหมกเม็ดได้อย่างไร  หวังว่าหลังจากบรรยายและเปิดให้มีการซักถามถกอภิปรายแล้ว  สื่อมวลชนจะได้เกิดความเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้ร่างตามเนื้อหาที่ปรากฏ

 

“ในช่วงปีกว่า ๆ ข้างหน้านี้  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะถูกหยิบยกถึงบ่อยครั้ง  เพราะจะเป็นตัวชี้ขาด นำทาง บอกเล่าเก้าสิบว่าการดำเนินการแต่ละอย่างในบ้านเมืองถูกต้องหรือไม่  ควรจะไปยังไง  แก้ไขยังไง  หนีไม่พ้นต้องย้อนมาอ่าน  หากเราไม่มาอ่านหรือทบทวนก่อน  ถึงเวลานั้นเพิ่งจะมาอ่านก็จะไปตกอกตกใจทีหลัง”  ประธาน กรธ. กล่าว

 

โครงการอบรมครั้งนี้ในเวลาทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง  จัดในวันเสาร์ของเดือนธันวาคมเป็นเวลา 4 เสาร์แรก  หลังสูตที่นำมาบรรยายประกอบด้วยการอธิบายหมวดต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ  อาทิ  “การใช้สิทธิของประชาชนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ”  “การเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี”  “มาตรการใหม่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต”  “กระบวนการได้มาและบทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ”  และ”ความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญใหม่”  เป็นต้น  โดยผู้บรรยายประกอบด้วย กรธ. และผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้าน  เช่น นายวิชา  มหาคุณ  อดีต ป.ป.ช.  นายบรรเจิด  สิงคเนติ  คณะบดีคณะนิติศาสตร์  นิด้า  นายอธิคม  อินทภูติ  เลขาธิการศาลยุติธรรม   พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต.  เป็นต้น