คำกล่าวแนะนำวิทยากร โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

เรียน หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ

อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิสราอมันตกุล

และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ขณะนี้กระแสเศรษฐกิจพอเพียง/ การพัฒนาประเทศไทยโดยระเบิดจากข้างใน /ได้กระจายลงสู่ชนบทและมีการตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้น/ ทำให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ/ ที่ผ่านโครงการเพื่อการพัฒนาแต่ละด้านแก่ประชาชน/ เป็นทางรอดของชนบทและประเทศไทย/ ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ  สืบสานแนวพระราชดำริ/ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาปาฐกถาในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9” คุณชาย

 

เริ่มชีวิตทำงาน โดยเข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ปฏิบัติงานถวายการรับใช้จวบจนพระองค์เสด็จสวรรคต

คุณชายดิศนัดดายังดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ก่อนหน้านั้นคุณชายเคยรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสนองพระราชดำริ และผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย ความยากจน ความไม่รู้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความยั่งยืนของประชากรในพื้นที่

 

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทำให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศ ให้ดำเนินโครงการขยายผลสู่ประเทศพม่า อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย ล่าสุดเมื่อปี 2556 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) ติดต่อขอให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง ตลอดแนวชายแดนไทย-พม่า

 

คุณชายดิศนัดดายังได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไปก่อตั้ง “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ คือ การบูรณาการองค์ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่หลายจังหวัด อันเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยเน้นเรื่องน้ำ ดิน และเกษตรกรรม

 

ปัจจุบัน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการต้นแบบใน 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ /น่าน /อุดรธานี/ เพชรบุรี/ อุทัยธานี/ จังหวัดนี้มีสตอร์เบอรี่ที่รสชาติดีมากนะครับ / รวมทั้งขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

จากความสำเร็จข้างต้น ทำให้คุณชายดิศนัดดาได้รับการยกย่องและได้รางวัลจากองค์กรระดับประเทศและระดับสากลอีกหลายรางวัล