ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

ที่ สขนท.นว. ๐๒๗/๑๘/๒๕๖๑

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

๒.งบดุลประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๐   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๐ และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ในเวลา ๑๑.๓๐ น. และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ               เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุมถนนราชสีมา

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

จดหมายเชิญประชุมใหญ่ ปี2561 และงบดุลประจำปี 2560

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

 

 

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๐

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.           ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย

และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น  ๑

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑.๓๐ น.           พิธีบายศรีสู่ขวัญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

๑๓.๓๐ น.           เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ  พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.