ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๑

 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)                 อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)                  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ

นางสาวกรชนก รักษาเสรี (บางกอกโพสต์)              อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช (คมชัดลึก)                อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า)             เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                             นายทะเบียน สมาคมฯ

ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                      รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)          รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์)                        กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)         กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ

นายธนพล บางยี่ขัน (โพสต์ทูเดย์)                         กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)                กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์ออนไลน์)     กรรมการฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (ลานนาโพสต์)

ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)