การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวอาสาแรงงาน”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  ภายใต้การสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวอาสาแรงงาน” (โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงาน) ให้กับผู้นำแรงงานจากสหภาพแรงงานต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑   ณ โรงเรียนเชาวน์วัศ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการผลิตและเผยแพร่สื่ออย่างมีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ