ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.     กล่าวเปิดโดย

คุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดย

ผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี

๑๐.๑๕ น.     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

๑๐.๓๐ น.      ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

๑๐.๓๕ น.      พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑

๑๑.๓๐ น.       ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๖๑

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

หมายเหตุ กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี

และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๖๑ สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  จำนวน ๑๐ คน และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ๙๖ คน

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี

ลำดับ

การศึกษา


ชื่อ-นามสกุล (ผู้รับทุน)


ชื่อสมาชิกสมาคม (ผู้ปกครอง)

สังกัด

ปวช. ๒

นาย

พลพร  แพรงาม

นาย

พลศักดิ์  สุพร

สยามรัฐ

มัธยมศีกษาปีที่ ๑

ดญ

กริยากร  เรืองเกษม

นาย

จารึก  เรืองเกษม

พิมพ์ไทยรายวัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ดญ

ผกาวรรณ  ผลแก้ว

นาย

ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว

โพสต์ทูเดย์

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ดญ

อภิชญา  วีนิล

นาย

กรวัฒน์  วีนิล

ไทยรัฐ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ดี  พูลทรัพย์

นาง

จำรัตน์  พูลทรัพย์

มติชน

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ภัคพล  อุดมพาณิชวงศ์

นาย

เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์

สยามรัฐ

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ภูมิ  ฉู้วงศ์

นาย

ภูพาน  ภูมิพงศ์  ฉู้วงศ์

เดลินิวส์

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดช

ภูมิรพี  คชินทร

นาง

นาตยา  คชินทร

เดลินิวส์

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดช

พบธรรม  ดีประเสริฐ

นาย

พีรยุ  ดีประเสริฐ

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดญ

ปัญจมา  บุญมาก

นาย

ประดับสุข  บุญมาก

โพสต์ทูเดย์

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

ลำดับ

ศึกษาต่อระดับ ชั้น

หน้านาม

ชื่อผู้รับทุน

หน้านาม

ชื่อผู้ขอทุน

สังกัด

อนุบาล ๑

ดญ

ชัญญาณ์ณัฐ  สกุลจันทร์

นส

พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

อนุบาล ๑

ดญ

กมลมาตุ  แย้มมาก

นาย

วัน  แย้มมาก

โพสต์ทูเดย์

อนุบาล ๑

ดช

ภูมิพัฒน์  พรนันทารัตน์

นาย

สายัณห์  พรนันทารัตน์

วิสามัญฯ

อนุบาล ๒

ดญ

ลัลน์รดา  ศรีภูธร

นส

มณีรัตน์  สว่างคำ

เดลินิวส์

อนุบาล ๒

ดช

ภูภูมิ  ภู่กาญจน์

นาย

ภาคภูมิ  ภู่กาญจน์

แนวหน้า

อนุบาล ๒

ดช

ชยพล  ฤทธิ์งาม

นส

รัตนา  ฤทธิ์งาม

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

อนุบาล ๒

ดช

วิศวัช  ทิพย์ศรีมงคล

นส

สมหมาย  สาตะโยธิน

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

อนุบาล ๒

ดญ

กันยาวีร์  วิริยะพรรณพงศา

นาย

เสถียร วิริยะพรรณพงศา

พีพีทีวี

อนุบาล ๓

ดช

โชติวัฒน์  แซ่แต้

นาง

พิมพ์ปวีณ์  แซ่เตียว

ไทยรัฐ

๑๐

อนุบาล ๓

ดญ

กัลยาธิดา  เพ็งแจ่ม

นาย

พลพิบูล  เพ็งแจ่ม

เดลินิวส์

๑๑

อนุบาล ๓

ดช

กวิน  ดุรงค์กวิน

นาย

ธีรวัฒน์  ดุรง่ค์กวิน

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๒

อนุบาล ๓

ดช

เรืองกิตต์  ตรีเมฆ

นาย

กิตติพงษ์  ตรีเมฆ

สยามรัฐ

๑๓

อนุบาล ๓

ดญ

นลิฌา  จินดาเลิศอุดมดี

นส.

จุฑานันทน์  บุญทราหาญ

เดลินิวส์

๑๔

อนุบาล ๓

ดญ

พีรดา  ชุนชฎาธาร

นาย

พรพัฒน์  ชุนชฎาธาร

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

มหาสมุทร  แก้วปัด

นาย

ณัฎฐ์  แก้วปัด

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๑๖

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

พีรวิชญ์  โฉลกคงถาวร

นาย

ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร

ไทยรัฐ

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดญ

กัญญารัตน์  รอดทอง

นาย

ชัยสิทธิ์  รอดทอง

แนวหน้า

๑๘

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

ปรานต์  ยนเปี่ยม

นาย

ชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม

โพสต์ทูเดย์

๑๙

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดญ

ณัฐนันท์  เทียนสี

นาย

สุภพงษ์  เทียนสี

บ้านเมือง  ออนไลน์

๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

ไอศูรย์  นิลนคร

นาย

ผาณิต  นิลนคร

เดลินิวส์

๒๑

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดญ

รุจิดา  บุญประเสริฐ

นาย

บัญชา  นันทวโนทยาน

ไทยรัฐ

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

วุฒิเมศ  ธงทอง

นส

บังอร  ธงทอง

ไทยรัฐ

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดญ

ธันยชนก  ปานเพ็ง

นส

นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน

ไทยรัฐ

๒๔

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

ชวินธร  แสงวิเศษ

นส

จุไรวรรณ  วงศาสนธิ์

ไทยรัฐ

๒๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

ดช

ณภพธรรศ  โทนุศิษย์

นาย

อรรถชยา  โทนุศิษย์

เดลินิวส์

๒๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ชนกนาถ  สอนเรือง

นาย

วิชัย  สอนเรือง

สยามรัฐ

๒๗

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย

นส

วิชุดา  อ่อนศิล

มติชน

๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ธัญดา  คงสาย

นาย

ธนัชพงศ์  คงสาย

เดลินิวส์

๒๙

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ภูริทัตตา  สว่างศรี

นาย

รังสรรค์  สว่างศรี

สยามรัฐ

๓๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ชญานิศ  วงศ์วานิช

นาง

วรรณศิริ  วงศ์วานิช

ประชาชาติธุรกิจ

๓๑

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ศุภวิชญ์  เดชแพง

นาย

อุทัย  เดชแพง

แนวหน้า

๓๒

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ปุณณ์  วิสุมา

นาย

อักษร  วิสุมา

โพสต์ทูเดย์

๓๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

พิชวีร์  บัณฑราภิวัฒน์

นาย

พานิช  บัณฑราภิวัฒน์

เดลินิวส์

๓๔

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดช

เดชสีหเรศ  นิโครธานนท์

นส

ชญานิษฐ  คงเดชศักดา

เดลินิวส์

๓๕

ประถมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

กัญญาณัฐ  วนะสุขสถิตย์

นาง

มยุรี  วนะสุขสถิตย์

เดลินิวส์

๓๖

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดช

ศุภกร  หลิมไทยงาม

นาย

พนอ  หลิมไทยงาม

สยามรัฐ

๓๗

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดช

เติมเด็ม  ธไบอัส ไมเออร์

นส

ลฎาภา  ทิวะสิงห์

แนวหน้า

๓๘

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดช

ฉันทัช  อัศวชนานนท์

นาย

วิบูลย์  อัศวชนานนท์

มติชน

๓๙

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดญ

พิชญาดา  วงษ์ฟัก

นาย

พิชญะ  วงษ์ฟัก

ไทยรัฐ

๔๐

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดช

ภาวิช  ผดุงขันธ์

นาย

จักรี  ผดุงขันธ์

ไทยรัฐ

๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดช

ณัฎฐนนท์  นกนาค

นาย

วิษณุ  นกนาค

ไทยรัฐ

๔๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

ดญ

วิณิษา  เขมะบุลกุล

นาย

เกริก  เขมะบุลกุล

เดลินิวส์

๔๓

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดญ

สุทธิจิตต์  อินทรประดิษฐ์

นส

จันทิมา  ตันตราภรณ์

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๔๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดญ

จันทรัสม์  มีนา

นส

มณีรัตน์  มีนา

ฟ้าวันใหม่  ทีวี.

๔๕

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดช

รชต  จักรเครือ

นาย

กษม  จักรเครือ

โพสต์ทูเดย์

๔๖

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดช

กฤษธเนศ  ศิลปงาม

นาย

สุพจน์  ศิลปงาม

ไทยรัฐ

๔๗

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดช

ภวัต  ทองเสน

นาย

ธีระชัย  ทองเสน

เดลินิวส์

๔๘

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดช

ภูวิช  แสงศัพท์

นาย

เดชาธร  แสงศัพท์

เดลินิวส์

๔๙

ประถมศึกษาปีที่ ๔

ดญ

ชรินพัชร  ทับบุรี

นาย

พงษ์เทพ  ทับบุรี

มติชน

๕๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ดญ

พิมพ์ระพี  ทองกวาว

นาง

ศศิธร  ทองกวาว

เดลินิวส์

๕๑

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ดญ

ชาลิสา  เต๊ะเปีย

นาย

สันติ  เต๊ะเปีย

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๕๒

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ดญ

สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์

นาย

ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์

แนวหน้า

๕๓

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ดญ

มนัสนันท์  โสตถิชัยอาภรณ์

นาง

มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์

แนวหน้า

๕๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ดญ

ปราณปรียา  ห่อวโนทยาน

นาง

วรรณี  ห่อวโนทยาน

ไทยรัฐ

๕๕

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ดช

ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์

นาย

จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์

ไทยรัฐ

๕๖

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดญ

กุลนัดดา  อินทะเกตุ

นาย

มณเฑียร  อินทะเกตุ

คมชัดลึก

๕๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดญ

ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี

นส

สลักจิตร  ผิวพรรณ

บ้านเมือง

๕๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

สัจจะ  แก้วสุวรรณ

นาง

จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

๕๙

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

ปัณณทัต  เสนสอน

นาย

กัมพล  เสนสอน

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๖๐

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

สุทธิทัต  สานสุวรรณ

นส

สุจิต  เมืองสุข

มติชน

๖๑

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดญ

อริสา  เครือหงษ์

นส

สมแข  ปัญจวงศ์

นิตยสารคอหุ้น

๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดญ

เกศทิพย์  สุวรรณฤทธิ์

นาง

อุษา  มีชารี

เดลินิวส์

๖๓

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

วิชยุตม์  นิ่มอนงค์

นาย

สมศักดิ์  นิ่มอนงค์

มติชน

๖๔

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

ฉัตรชนก  นโรปการณ์

นาย

กิตติพงศ์  นโรปการณ์

ไทยรัฐ

๖๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

ธีรภัทร  ศรีพารัตน์

นส

กัญณัฎฐ์  บุตรดี

เดลินิวส์

๖๖

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

อาภัสสร  เพิ่มสิทธิ์

นาย

นริทธิ์  เพิ่มสิทธ์

เดลินิวส์

๖๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดญ

ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาด

นาง

พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด

เดลินิวส์

๖๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

ปร์วีร์  ทับดวง

นาย

วิชาตรี  ทับดวง

ไทยรัฐ

๖๙

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

ธนัชชัย  ป่าเขตต์

นส

ปาริชาติ  ป่าเขตต์

วิสามัญฯ

๗๐

ประถมศึกษาปีที่ ๖

ดช

อัชทัช  ทัดแก้ว

นาย

วรธาร  ทัดแก้ว

โพสต์ทูเดย์

๗๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ดช

เอราวัณ  ศรีทวีกาศ

วท รต.

นพดล  ศรีทวีกาศ

SMM TV

๗๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ดช

ระพีพัฒน์  บัวสำอางค์

นาย

พลายแก้ว  บัวสำอางค์

โพสต์ทูเดย์

๗๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดช

อาชวิน  เจริญโพธิ์

นาย

อนุชา  เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

๗๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ชวัลวิทย์  ปลื้มจิตต์

นาย

ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์

เดลินิวส์

๗๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

ถลัชนันท์  ทางดี

นาย

สุธา  ทางดี

วิทยุแห่งประเทศไทย

๗๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ณัฐนนท์  มะณีแสง

นาย

อาวุธ  มะณีแสง

ไทยโพสต์

๗๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดช

ธนพล  พุ่มพวง

นาง

จิรากร  พุ่มพวง

ไทยรัฐ

๗๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

จิดาภา  พนมศักดิ์

นาย

มานพ  ชูแสง

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

๗๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

ดญ

เขมจิรา  สถาวระ

นาง

นฤนุช  สุนทรศิริ

โพสต์ทูเดย์

๘๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดช

พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ

นาย

สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ

มติชน

๘๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดช.

พลธิษณ์  โรหิตาจล

นาย

ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล

เดลินิวส์

๘๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดช

พลกฤต  เรืองเดช

นส

ปุณญาดา  มะจิ๊

ผู้จัดการ ๓๖๐

๘๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ดช

ธีระพงศ์  ธนจินดาเลิศ

นาย

ฉัตรชัย  ธนจินดาเลิศ

โพสต์ทูเดย์

๘๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

นาย

ชลเทพ  โมราวรรณ

วท รต.

นิติ  โมราวรรณ

แนวหน้า

๘๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ดญ

ศุภัชฌา  เครือวัลย์

นาย

คมน์  เครือวัลย์

ทีวี.ช่อง ๓

๘๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

นส

นันท์ชพร  ปรีกลาง

นาย

ประเสริฐ  ปรีกลาง

บ้านเมือง ออนไลน์

๘๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

นาย

ทยากร  จนิษฐ

นาย

เจตนา  จนิษฐ

มติชน

๘๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ดช

ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า

นาย

สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า

ไทยรัฐ

๘๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

นาย

ทรงชัย  จันทร์สว่าง

นาง

สรัญญา  จันทร์สว่าง

กรุงเทพธุรกิจ

๙๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

นาย

พิชญะ  ภาคภูมิวุฒิกุล

นาย

ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล

ไทยรัฐ

๙๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

นาย

ภูมิ  ชวาลวิทย์

นาย

กมล  ชวาลวิทย์

สนข. ไทยพับลิก้า

๙๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

นาย

นฤดล  รุจิโชค

นาง

สุชาดา  รุจิโชค

มติชน

๙๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

นาย

ภูริณัฐ  สระแก้ว

นาย

ชูชัย  สระแก้ว

สยามรัฐ

๙๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

นส

วนวรรณ  จันทรสีมา

นาง

ศรีสุดา  จันทรสีมา

มติชน

๙๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

นาย

ศุภณัฐ  ปัจฉิมนันท์

จสต

กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

๙๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

นาย

ภรัชต์  รัชกิจวิจารณ์ ณ นคร

นส

เกษมณี  นันทรัตนพงศ์

มติชน