“นายกสมาคมนักข่าวฯ รับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ คนใหม่”

ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่

นายเทพชัย หย่อง ประธานในที่ประชุม (ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2561 พร้อมแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ต่อจากนั้นเป็นวาระการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งประธานคนใหม่ ในที่ประชุมมีมติเลือก นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนใหม่ พร้อมเลือก รองประธานสมาพันธ์ฯ เลขาธิการ และเหรัญญิก โดยมีรายนามดังนี้

1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2. นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 1
3. นายถิรพุทธิ์  เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 2
4. นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 3
5. นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง เป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 4
6. นายมงคล บางประภา เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
7. นายอำนวย รุ่งเรือง เหรัญญิกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง เป็นเหรัญญิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำหรับสาระสำคัญอื่น ๆ ของการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ  อาทิ

ขอเชิญองค์กรสื่อร่วมกันในงาน "เสรีภาพสื่อโลก" ในวันที่ 3 พ.ค. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

การเตรียมความร่วมมือ และติดตามการออกกฎหมายการปฏิรูปสื่อของรัฐ และการเฝ้าระวังการคุกคาม แทรกแซงสื่อ ที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายที่ดำเนินการอยู่

หารือเตรียมการรับรองผู้แทนองค์กรสื่อจากอาเซี่ยน พร้อมผู้แทนสื่อจากจีนและญี่ปุ่น ในการเยือนประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว หารือการเตรียมการเยือนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรสื่อเวียดนาม