สัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 61  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสที่นำคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานจากสมาคมฯ มาจัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้าคราม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดย บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ เป็นปีที่สามแล้ว