อบรมทักษะการสื่อสาร

 

“อบรมทักษะการสื่อสาร”

เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพรรณี อมรวิพุธพาณิช  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและหัวหน้าทีมวิทยากรอบรม “พิราบแรงงาน” ของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิม และนางภรณี ภู่ประเสริฐ   ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยทีมงาน ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารกิจกรรมชุมชน” ซึ่งเป็นการอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานชุมชนของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิม โดยจะจัดระหว่าง 17 - 18 กรกฎาคม 2561