“วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว”

“วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว”

เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. )ในฐานะวิทยากรหลักของการอบรม  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ที่มาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists)  ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักข่าวให้มีทักษะทางด้านการรายงานข่าวด้วยมือถือ อันจะนำไปสู่ความเป็นนักข่าวมืออาชีพ สามารถทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


</body> </html>