สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑

(ร่าง) กำหนดการสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑

หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐”

วันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๑๕  น.

ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราฯ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.              ลงทะเบียน ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.               กล่าวต้อนรับ โดย       ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ๐๙.๑๐ – ๐๙.๑๕ น.               กล่าวเปิดงาน โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕  น. บรรยายพิเศษ (TED Talk ๑๐ นาที) หัวข้อ “เทคโนโลยี ๔.๐ ข่าวแห่งอนาคต” ผู้แทน LINE Thailand ผู้แทน Facebook Thailand สายใย สระกวี Communication Manager, Google Thailand ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก้าวโรจน์ สุตาภักดี  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.       พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทางเลือกฝ่าวิกฤตวารสารศาสตร์” อดิศักดิ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ                   77kaoded.com เฉลา  กาญจนา The Bangkok Insight บุญลาภ  ภูสุวรรณ                Thaipublica ผู้แทน                               The Standard อภิรักษ์ โรจน์อำพร               Thairath online ดำเนินรายการโดย      อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. เสวนาเรื่อง “ทางรอดคนสื่อ สุทธิชัย  หยุ่น Content Creator ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง                  Content Marketing ทีปกร วุฒิพิทยามงคล            Visual Creator บุญมีแล็บ (Boonmee Lab)     Data Journalism บี้ เดอะสกา                        Youtube ดำเนินรายการโดย      ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕  น.    พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐   น. ธุรกิจสื่อยุค 4.0 โดย จักรพงษ์  คงมาลัย       Digital Content Marketing …………………………… ดำเนินรายการโดย      บรรยงค์  สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ ๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕  น.      ปิดการสัมมนา  โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงานเชิญ)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โครงการยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๑

หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐”

วันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ ๑๘.๐๐ น.

ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศราฯ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วารสารศาสตร์ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน  อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  การเพิ่มปริมาณและประเภทของสื่อใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับสาร นอกเหนือจากสื่อดั้งเดิมที่เคยเป็นสื่อหลักของสังคม   รสนิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร  การลดลงของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ งบประมาณโฆษณาที่เคลื่อนตัวไปยังสื่อใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ตรงกว่า  องค์กรข่าวกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัว  การเคลื่อนย้ายทุนจากการเน้นลงทุนที่คนและคุณภาพของเนื้อหา ไปยังการลงทุนด้านเทคโนโลยี (Technology Investment) และการดำเนินการทางการตลาด ความพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับเนื้อหา ลีลาและรูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ภาวะ ‘การหลอมรวมกันของสื่อ’ (Media Convergence) นั่นหมายถึงทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ที่ใช้องค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน การร่วมมือกันระหว่างองค์กรในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทาง แนวโน้ม Convergent Journalism  ถูกมองว่าเป็นวารสารศาสตร์แห่งอนาคต  การรายงานข่าวเน้นข่าวเดียวออกหลากหลายช่องทาง  (One Content , Multiple Platforms) เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่ต้องการบริโภคข่าวทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ นอกจากการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ที่เคลื่อนเข้าหาสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์ก็กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังระบบดิจิทัล ความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างและนโยบาย การแย่งชิงความสนใจจากผู้รับสารที่บริโภคผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งสื่อดั้งเดิมที่เคยมีอยู่และสื่อใหม่มากมาย นั่นหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่มีจำนวนผู้ต้องการส่วนแบ่งมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันสังคมก็กำลังตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของสื่อ ความสามารถในการกำกับดูแลกันเองตามอุดมคติของวิชาชีพสื่อ  และเรียกหาจริยธรรมและความรับผิดชอบจากสื่อเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และกระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ทำให้  สถาบันการศึกษา  และสมาคมวิชาชีพวารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักวารสารศาสตร์จำเป็นต้องนำมาพิจารณา ปรับปรุง และประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดย ‘เครือข่ายวิชาชีพและวิชาการวารสารศาสตร์’ ได้จัดประชุมเครือข่ายในรูปแบบการสัมมนา“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์ แล้วทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ดังนี้
 • ครั้งที่ ๑ หัวข้อ ‘ทิศทางสื่อ ทิศทางวารสารศาสตร์’ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ครั้งที่ ๒ หัวข้อ ‘Convergence Newsroom’ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ครั้งที่ ๓ หัวข้อ ‘การตรวจสอบในยุคหลอมรวมสื่อ (Monitoring  Media  in  the  Convergence  Era)’ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ครั้งที่ ๔ หัวข้อ ‘ทิศทางวารสารฯ ในยุคสงครามแพลตฟอร์ม’ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น   จังหวัดลำปาง
 • ครั้งที่ ๕ หัวข้อ ‘คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร’ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ครั้งที่ ๖ หัวข้อ ‘ASEAN Journalism & Education’ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ครั้งที่ ๗ หัวข้อ ‘ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจ้นซ์’ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ครั้งที่ ๘ หัวข้อ ‘ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ ปฏิรูปหลักสูตร’ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ครั้งที่ ๙ หัวข้อ ‘ปฏิวัติคนข่าว: ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ’ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ครั้งที่ ๑๑  หัวข้อ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • ครั้งที่ ๑๒  หัวข้อ “ปฏิรูปสื่อ : ทางออกสังคมไทย?” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙
 • ครั้งที่ ๑๓  หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(๑๙ เม.ย.๖๐) และไทยพีบีเอส หรือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  (๑๙ พ.ค. ๖๐)
 • ส่วนครั้งที่ ๑๔  ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสื่อ ยุค ๔.๐” จะจัดในวันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ ๑๗.๑๕ น.  ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข่าวสาร และความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ๒. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย นักวิชาการ นักวิชาชีพ สื่อมวลชน นักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน รูปแบบดำเนินการ การบรรยายพิเศษ(TED Talk คนละ 10 นาที)  การสัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันศุกร์ที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๑๕ น.  ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา องค์กรทางด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ๔. สร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีจากการมีสื่อที่คุณภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๒. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ๓. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ๔. คณะทำงานวารสารศาสตร์แห่งอนาคต ๕. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ๖. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ผู้สนับสนุนโครงการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสาขาวารสารศาสตร์ ๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต อันเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพ ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก