การอบรมหัวข้อ “ไลน์สติกเกอร์”-26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เรียนครึ่งวัน)

เรียนทุกท่าน

พบกันวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00  น. (เรียนครึ่งวัน)

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการอบรมหัวข้อ “ไลน์สติกเกอร์”

โดยคุณธีระพงษ์ เจียมเจริญ  General Manager  บริษัท บุ๊ค คาเฟ่ จำกัด

สมาคมฯจัดเตรียมอาหารว่างเช้าไว้ให้นะคะ หากท่านใดติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมอบรมได้กรุณาแจ้งที่ tjareporter@gmail.com หรือ 02-668-9422

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 26-ส.ค.
1 กฤษฎา เชาว์ปรีชา คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ไลน์สติกเกอร์
2 กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ สำนักข่าวตราดทีวี ไลน์สติกเกอร์
3 กษม จักรเครือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ไลน์สติกเกอร์
4 กษมา ศิริกุล ประชาชาติธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์
5 กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ThaiPBS ไลน์สติกเกอร์
6 กานต์ เหมสมิติ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไลน์สติกเกอร์
7 เกรียงศักดิ์  จุนโนนยางค์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไลน์สติกเกอร์
8 เครือมาศ พรมสา บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง ไลน์สติกเกอร์
9 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ มติชน(เทคโนโลยีชาวบ้าน) ไลน์สติกเกอร์
10 จีรพงษ์​ ประเสริฐพลกรัง หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ไลน์สติกเกอร์
11 จีรภัทร์ กังผึ้ง ร่วมผลิต รายการ nbt ไลน์สติกเกอร์
12 ชุมพลแก้วแจ่ม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไลน์สติกเกอร์
13 ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง สำนักข่าวอิศรา ไลน์สติกเกอร์
14 ณัฐวุฒิ  กรัณยโสภณ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์
15 ดารณา จูฑะศรี มาลัยธรรม Bangkok Post ไลน์สติกเกอร์
16 ดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ ไลน์สติกเกอร์
17 ดิษนีย์ นาคเจริญ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์
18 ทรงพันธุ์  พุกจินดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ไลน์สติกเกอร์
19 ธนาธิพชร วรรณศิลป์ Website:isnhotnews ไลน์สติกเกอร์
20 ธนิตา  อิสรา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ไลน์สติกเกอร์
21 นพดล  อริยานุวัฒน์ ไทยทีวีสีช่อง3 ไลน์สติกเกอร์
22 นฤชา กมุทโยธิน ช่อง 8 ไลน์สติกเกอร์
23 นฤมล พุกยม ฟ้าวันใหม่ ไลน์สติกเกอร์
24 บุรอร ชุ่มชื่น จส100 ไลน์สติกเกอร์
25 ประเสริฐ  ขวัญมา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ไลน์สติกเกอร์
26 ปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์ นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ไลน์สติกเกอร์
27 ปรียะดา ฉันทะกลาง อดกลั้น ไทยพีบีเอส ไลน์สติกเกอร์
28 พรเลิศ  ยนตร์ศักดิ์สกุล Page facebook=ขอด-เกล็ด-ข่าว ไลน์สติกเกอร์
29 พัชรพรรณ โอภาสพินิจ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไลน์สติกเกอร์
30 พุฒิพัฒน์ สถิตภัคพงศ์ บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง ไลน์สติกเกอร์
31 ฟาริดา เอเอสทีวี ผู้จัดการ ไลน์สติกเกอร์
32 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ข่าวสด ไลน์สติกเกอร์
33 มณีรัตน์ สังขทรัพย์ FM97 ไลน์สติกเกอร์
34 เมทินี โรจนสกุล Sp Global ไลน์สติกเกอร์
35 เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล Bangkok Post ไลน์สติกเกอร์
36 รสวรรณ หงษ์สุวรรณ กองทุนพัฒนาสิ่อฯ /นักเขียน-ช่างภาพ ไลน์สติกเกอร์
37 ราเชน นาคพงศ์ สื่อมวลชนฯอิสระ ไลน์สติกเกอร์
38 ลักษณ์สุดา รักษากิจ สำนักข่าวไทย ไลน์สติกเกอร์
39 วาทินี ห้วยแสน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไลน์สติกเกอร์
40 วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง หนังสือพิมพ์ทยโพสต์ ไลน์สติกเกอร์
41 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม เพจเมาท์เมามันส์โพสต์ ไลน์สติกเกอร์
42 ศุภลักษณ์ หัตถพนม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไลน์สติกเกอร์
43 หนึ่งฤทัย แพรสีทอง นิตยสารรักษ์เกษตร/ชมรมสื่อเกษตรดิจิทัล ไลน์สติกเกอร์
44 อนันต์ ศิลปี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 ไลน์สติกเกอร์
45 อภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า FACE NEWS Co.,Ltd. ไลน์สติกเกอร์
46 อภินันท์ บุญเรืองพะเนา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ไลน์สติกเกอร์
47 อักษราภัค พุทธวงษ์ บ.คมชัดลึกมีเดียจำกัด ไลน์สติกเกอร์
48 อารีรัตน์ แซ่ตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไลน์สติกเกอร์
49 อิสเรศณุชิตภ์   จันทร์ศรี หนังสือพิมพ์เสียงไท ร่วมช่วยด้วยใจ ไลน์สติกเกอร์