การอบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง -วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

โดย  คุณนนทพร เสาธงทอง Sr. Digital Marketing

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561  เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียนทุกท่านที่จะเข้าอบรมหลักสูตร ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
เนื่องจากวิทยากรแจ้งมาว่าให้แต่ละท่านเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาด้วย จึงขอให้ทุกท่านที่มีคอมพิวเตอร์ เตรียมมาด้วย  แล้วพบกันค่ะ    

และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเฟซบุ๊คกลุ่ม TJA Training BMC เนื่องจากจะมีการแจกเอกสารการอบรมในกลุ่มดังกล่าว

https://www.facebook.com/groups/2141814739367104/

หมายเหตุ สมาคมฯได้จัดเตรียมอาหารว่างเช้า-บ่ายและอาหารกลางวันให้สำหรับทุกท่าน


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 กฤติยากร ผาสุข หนังสือพิมพ์โพลนิวส์
2 กษม จักรเครือ โพสต์ทูเดย์
3 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี
4 กานต์ เหมสมิติ นสพ.ไทยรัฐ
5 เกรียงศักดิ์  จุนโนนยางค์ นสพ.ไทยรัฐ
6 เครือมาศ พรมสา บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง
7 จินตนา ประชุมพันธ์ THE STANDARD
8 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ มติชน(เทคโนโลยีชาวบ้าน)
9 จิราภรณ์ ภักดีศรี ช่อง 9 MCOT HD
10 จีรพงษ์​ ประเสริฐพลกรัง ฐานเศรษฐกิจ
11 จีรภัทร์ กังผึ้ง ร่วมผลิต รายการ nbt
12 ชุมพลแก้วแจ่ม สยามรัฐ
13 เชาวลี ชุมขำ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
14 ณัฐวุฒิ  กรัณยโสภณ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
15 ดวงพร มะโนแจ่ม ฟรีแลนซ์
16 ดารณา จูฑะศรี มาลัยธรรม Bangkok Post
17 ดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ
18 ตัญญพงศ์ปรัชญา นสพ.ไทยรัฐ
19 ถวัลย์ ไชยรัตน์ บมจ.อสมท
20 ทรงพันธ์ุ พูุดจินดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตร ฯ
21 ธนกร นุกูลโรจน์ สถาบันอิศรา
22 ธนาธิพชร วรรณศิลป์ Website:isnhotnews
23 ธนิตา  อิสรา ผู้จัดการ
24 ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ ม.สยาม
25 นพดล  อริยานุวัฒน์ ไทยทีวีสีช่อง3
26 นฤชา กมุทโยธิน ช่อง 8
27 นฤมล พุกยม ฟ้าวันใหม่
28 นันท์นภัส ราชเจริญ นิตยสารเกษตรวาไรตี้ รู้แล้วรวย
29 นันท์วิสิทธิ์ (นิพนธ์)ตั้งแสงประทีป นักข่าวอิสระ
30 นิรมล ประสารสุข สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
31 บุรอร ชุ่มชื่น จส100
32 ประเสริฐ  ขวัญมา ฐานเศรษฐกิจ
33 ปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์ นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า - สำนักพิมพ์แม่บ้าน
34 ปรียะดา ฉันทะกลาง อดกลั้น ไทยพีบีเอส
35 พรเพ็ญ เลิศสกุล Eduzones
36 พรรณพิมล แดงรัศมีโสภณ ผู้จัดการ
37 พรเลิศ  ยนตร์ศักดิ์สกุล Page facebook=ขอด-เกล็ด-ข่าว
38 พสิษฐ์ คงคุณากรกุล GMM25
39 พุฒิพัฒน์ สถิตภัคพงศ์ บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง
40 เพ็ญแข สร้อยทอง นสพ. โพสต์ทูเดย์
41 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ เครือเนชั่น นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
42 ฟาริดา เอเอสทีวี ผู้จัดการ
43 ภัทร ภมะราภา บมจ. อสมท
44 ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ ฐานเศรษฐกิจ
45 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ข่าวสด
46 ภูริลาภ ลิ้มมนตรี PPTV
47 มณีรัตน์ สังขทรัพย์ FM97
48 มนธีร์ กรกำแหง นิตยสารรักษ์เกษตร
49 มูรธา จรรยาวรลักษณ์ pptv
50 เมทินี โรจนสกุล Sp Global
51 รชพรรณ ฆารพันธ์ สถาบันวิจัยสังคม มช.
52 รสวรรณ หงษ์สุวรรณ กองทุนพัฒนาสิ่อฯ /นักเขียน-ช่างภาพ
53 ราเชน นาคพงศ์ สื่อมวลชนฯอิสระ
54 ลักษณ์สุดา รักษากิจ สำนักข่าวไทย
55 วรลักษณ์   อโนทัยสินทวี เดลินิวส์
56 วราพร  คำภาค หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
57 วราภรณ์ ผูกพันธ์ โพสต์ทูเดย์
58 วาทินี ห้วยแสน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
59 วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง ไทยโพสต์
60 ศลิล ศักดิ์ณรงค์ ฐานเศรษฐกิจ
61 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม เพจเมาท์เมามันส์,นสพ.สยามพอเพียง
62 ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
63 ศุภลักษณ์ หัตถพนม สยามรัฐ
64 ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์ วิทยุซีไทม์มีเดีย
65 ศุภิสรา ชินอัครพงศ์ Eduzones
66 สกาววรรณ สุพรรณเภษัช Coconuts Media
67 สมฤดี  ผลแก้ว ไทยรัฐทีวี
68 สรวิศ ชมปรารภ (พิราบน้อยรุ่น 18) ฟรีแลนซ์
69 สุจิต เมืองสุข มติชน (เทคโนโลยีชาวบ้าน)
70 สุนิสา สังข์บัวศรี อ่างทองเคเบิล
71 หนึ่งฤทัย แพรสีทอง นิตยสารรักษ์เกษตร/ชมรมสื่อเกษตรดิจิทัล
72 อนันต์ ศิลปี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24
73 อภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า FACE NEWS Co.,Ltd.
74 อภินันท์ บุญเรืองพะเนา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
75 อรปวีณ์ วงศ์วชิรา สำนักข่าวไทย อสมท ช่อง9
76 อัญชลี จิตติวิชกุล บริษัท ผู้จัดการ จำกัด
77 อำมร  บรรจง FM.96.5 บมจ.อสมท
78 อุลิชษา ครุฑะเสน นสพ.ไทยโพสต์