อบรม ขายของออนไลน์- 9 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อบรม  ขายของออนไลน์

โดย คุณปฏิภาณ เพ็ชร์จุล เจ้าหน้าที่ Online Marketing บริษัทพีเอ็มจี คอปอร์เรชั่น จำกัด


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียนทุกท่านที่จะเข้าอบรมหลักสูตร อบรมขายของออนไลน์

เนื่องจากวิทยากรแจ้งมาว่าให้แต่ละท่านเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาด้วย จึงขอให้ทุกท่านที่มีคอมพิวเตอร์ เตรียมมาด้วย  แล้วพบกันค่ะ    

และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเฟซบุ๊คกลุ่ม TJA Training BMC เนื่องจากจะมีการแจกเอกสารการอบรมในกลุ่มดังกล่าว

https://www.facebook.com/groups/2141814739367104/

หมายเหตุ สมาคมฯได้จัดเตรียมอาหารว่างเช้า-บ่ายและอาหารกลางวันให้สำหรับทุกท่าน

กรุณายืนยันกลับทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com เพื่อสมาคมจะได้จัดเตรียมเอกสารและอาหารได้เหมาะสมต่อไป

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 กนกลักษณ์  ธนรักษ์กิตติโชติ ช่อง 7
2 กฤติยากร ผาสุข หนังสือพิมพ์โพลนิวส์
3 กษม จักรเครือ โพสต์ทูเดย์
4 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี
5 เกรียงศักดิ์  จุนโนนยางค์ นสพ.ไทยรัฐ
6 ขวัญชัย  พลเยี่ยม บ้านเมืองออนไลน์
7 เครือมาศ พรมสา บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง
8 จินตนา ประชุมพันธ์ THE STANDARD
9 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ มติชน(เทคโนโลยีชาวบ้าน)
10 จิระดา พันรูปท้าว โพสต์ทูเดย์
11 จิราภรณ์ ภักดีศรี WSG รายการถ่ายทอดสด "ศึกลุมพินีT.K.O" ช่อง 9 MCOT HD
12 จีรพงษ์​ ประเสริฐพลกรัง ฐานเศรษฐกิจ
13 ชุมพล  แก้วแจ่ม สยามรัฐ
14 เชาวลี ชุมขำ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
15 ณิชาภัทร อินทรกล่อม PPTV
16 ดารณา จูฑะศรี มาลัยธรรม Bangkok Post
17 ดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ
18 ตัญญพงศ์  ปรัชญา นสพ.ไทยรัฐ
19 ทรงพันธุ์ พูุดจินดา สมาคมสื่อมวลชนเกษตร แห่งประเทศไทย
20 ธนกร นุกูลโรจน์ สถาบันอิศรา
21 ธนาธิพชร วรรณศิลป์ Website:isnhotnews
22 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว โพสต์ทูเดย์
23 ธิราพร ไชยโส รัฐสภา
24 ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ ม.สยาม
25 นพดล  อริยานุวัฒน์ ไทยทีวีสีช่อง3
26 นฤชา กมุทโยธิน ช่อง 8
27 นฤมล พุกยม ฟ้าวันใหม่
28 นันท์นภัส ราชเจริญ นิตยสารเกษตรวาไรตี้ รู้แล้วรวย
29 นิรมล ประสารสุข สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
30 บุรอร ชุ่มชื่น จส100
31 ประเสริฐ  ขวัญมา ฐานเศรษฐกิจ
32 ปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์ นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า - สำนักพิมพ์แม่บ้าน
33 พรรณพิมล แดงรัศมีโสภณ ผู้จัดการ
34 พรเลิศ  ยนตร์ศักดิ์สกุล Page facebook=ขอด-เกล็ด-ข่าว
35 พัชรพรรณ โอภาสพินิจ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
36 พุฒิพัฒน์ สถิตภัคพงศ์ บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง
37 ภคมน ฐิตะรภัส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38 ภัทร ภมะราภา บมจ. อสมท
39 ภัทรพร  สมบูรณ์สินชัย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
40 ภัทราพร โพธิ์ทองสุข สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
41 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง ข่าวสด
42 ภีระ  ไกรแสงศรี Ujunctionnews.com
43 มณีรัตน์ สังขทรัพย์ FM97
44 มัลลิกา นามสง่า โพสต์ทูเดย์
45 มูรธา จรรยาวรลักษณ์ pptv
46 เมทินี โรจนสกุล Sp Global
47 เยาวเรศ  สุทธะพินทุ ททบ.5
48 รสวรรณ หงษ์สุวรรณ กองทุนพัฒนาสิ่อฯ /นักเขียน-ช่างภาพ
49 รัตนา เตชะเสาวภาคย์ นสพ.ไทยรัฐ
50 ราเชน นาคพงศ์ สื่อมวลชนฯอิสระ
51 ลักขณา  วิชัยดิษฐ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
52 ลักษณ์สุดา รักษากิจ สำนักข่าวไทย
53 วรางคณา ศรสินสกุลจิตร หนังสือพิมพ์ดีดีโพสต์นิวส์
54 วราพร  คำภาค หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
55 วราภรณ์ ผูกพันธ์ โพสต์ทูเดย์
56 วาทินี ห้วยแสน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
57 วิลาสินี สงบวาจา สถานีข่าวสปริงนิวส์
58 ศลิล ศักดิ์ณรงค์ ฐานเศรษฐกิจ
59 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม เพจเมาท์เมามันส์โพสต์ /นสพ.สยามพอเพียง จ.ระยอง
60 ศุภลักษณ์ หัตถพนม สยามรัฐ
61 ศุภวิชญ์ เอี่ยมอารมณ์ บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด
62 ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์ วิทยุซีไทม์มีเดีย
63 สมนึก จันทร์เฉิด หนังสือพิมพ์ ดีดี โพสต์ นิวส์
64 สมพร  มั่นคง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
65 สมฤดี  ผลแก้ว ไทยรัฐทีวี
66 สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ Biztosuccess.com
67 สันติพงษ์ พ่วงพูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
68 สุขกมล จันจร ฟรีแลนซ์
69 สุจิต เมืองสุข มติชน (เทคโนโลยีชาวบ้าน)
70 สุพรรณิกา เข็มเพ็ชร เดลินิวส์
71 สุวินา เอี่ยมสุทธา สถานีโทรทัศน์TNN ช่อง16
72 เสาวพร ชื่นประภานุสรณ์ บ้านเมืองออนไล์
73 หนึ่งฤทัย แพรสีทอง นิตยสารรักษ์เกษตร/ชมรมสื่อเกษตรดิจิทัล
74 อนันต์ ศิลปี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24
75 อภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า FACE NEWS Co.,Ltd.
76 อภินันท์ บุญเรืองพะเนา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
77 อรปวีณ์ วงศ์วชิรา สำนักข่าวไทย อสมท ช่อง9
78 อัญชลี จิตติวิชกุล บริษัท ผู้จัดการ จำกัด
79 อำนวย    จันทะริส บลูสกาย แชนแนล
80 อุดม บริบาลบุรีภัณฑ์ ร้านไปรษณีย์ไทย พุทธมณฑลสาย 5
81 อุลิชษา ครุฑะเสน นสพ.ไทยโพสต์