สมาคมนักข่าวฯเปิดอบรมหลักสูตร“มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” (หมดเขต 19 ตุลาคม)

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะนำไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน  2.เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย 1.เวทีสาธารณะ (public forum) การเสวนาเพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่  2.การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ  และ 3.การเดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  (4 วัน ระหว่าง 13-16 พฤศจิกายน 2561)

สำหรับสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านข่าวหรือรายการตั้งแต่ 3 ปีขึ้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักระหว่างการสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการดูงานมูลค่าคนละ 50,000 บาท ให้  ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ดาวโหลด โครงการ และ ใบสมัคร


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โครงการ “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้”

1.หลักการและเหตุผล

สาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบกว่า10 ปีที่ผ่านมา พร้อมๆกับการผงาดขึ้นเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเวทีโลก  โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้ทำให้โฉมหน้าของความสัมพันธ์ของผู้คนในโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ทั้งด้านการสื่อสาร พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเปิดรับสื่อ การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน ฯลฯ

ปีค.ศ. 2020  เป็นปีที่จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งเป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีของจีน ฉบับที่ 13

( 2016-2020) จะครบกำหนดการดำเนินงาน ซึ่งมีเนื้อหาหลักเน้นการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม สร้างความสามัคคี พัฒนาพื้นที่สีเขียว เน้นการเปิดกว้างและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน รัฐบาลจีนจึงหวังว่าจะสามารถบรรลุผลในการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข (เสี่ยวคัง) ได้ภายในสิ้นปี

สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการให้ข่าวสารแก่สาธารณะ เป็นสะพานเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อที่มีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง “มืออาชีพ” ในโอกาสที่จีนกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีและกระชับแน่นแฟ้นมายาวนาน  ไทยยังมีอีกบทบาทในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งในปีหน้า(2019) ก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอีกด้วย   ดังนั้นการมีกิจกรรมที่จะทำให้สื่อมวลชนไทยได้ทำความเข้าใจและรู้จักจีนในแง่มุมต่างๆอย่างลึกซึ้งถ่องแท้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปอย่างครบถ้วน รอบด้านแท้จริง

สมาคมฯ จึงดำริจะจัดโครงการฯเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ภายใต้ชื่อ  “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะนำไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน

2.2 เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.3 เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

3.รูปแบบกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

3.1  เวทีสาธารณะ (public forum) การปาฐกถาพิเศษและการเสวนาหัวข้อ  “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่

ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”เพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปรับฟังด้วยพร้อมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์  จัดวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดิอิมเมอรัลด์

3.2  การจัดบรรยายให้ความรู้ เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วัน

จันทร์ที่  12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี  โดยมีหัวข้อและขอบเขตเนื้อหา ดังนี้


3.2.1 ภาพรวมจีนหลังเปิดประเทศ- สถานการณ์ปัจจุบัน

ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆของจีนและนโยบายหลักๆที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาของจีน ผล

ที่เกิดขึ้นต่อไทยและนานาชาติ

 

3.2.2 ทิศทางเศรษฐกิจจีนก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจโลกและยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกในมิติต่างๆ การผลักดันเงิน

หยวนเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก  การตั้งธนาคาร AIIB และกองทุนเส้นทางสายไหมกับการผลักดัน BRI รวมทั้งการขยายการพัฒนาสู่ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นทั่วโลก

 

3.2.3 การท่องเที่ยวจีน-ไทย  ที่สื่อควรรู้

ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวของชาวจีนจำนวนมากเกือบ 10 ล้านคนในแต่ละปี   แต่

ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาทั้งอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีมิติที่กว้างขวางกว่าแค่เศรษฐกิจการเงินและรายได้ดังนั้นสื่อควรต้องรู้เรื่องใดบ้าง

 

3.2.4 เทคโนโลยี/ platform สื่อใหม่ของจีน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆของจีนที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และฉายภาพให้

เห็นอนาคตของธุรกิจค้าออนไลน์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขนส่ง โลจิสติกส์ การนำ AI, Big Data มาทดแทนในระบบ

3.2.5        Made in China to Innovated in China

การขยับก้าวเพื่อสร้างภาพจำใหม่ของจีนจากสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกไปสู่สินค้าคุณภาพสูงเน้น

เทคโนโลยี

3.3      การเดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันอังคารที่ 13 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน

2561 โดยมีประเด็นในการดูงานดังนี้

3.3.1 เข้าพบตัวแทนสถานทูต/สถานกงสุลไทย ณ  นครกว่างโจว

3.3.2 เข้าพบตัวแทนของมณฑลที่รู้เรื่องการพัฒนาและยุทธศาสตร์การบริหารกว่างโจว ในฐานะ

เมืองที่รัฐบาลจีนส่งเสริมงบประมาณมากและเป็นพื้นที่พัฒนานำร่องด้านเศรษฐกิจ/ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

3.3.3 เข้าพบตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ Hi-Tech

3.3.4 เข้าพบตัวแทนธุรกิจของไทยที่กว่างโจวหรือพื้นที่ใกล้เคียง

3.3.5 เข้าพบตัวแทนสมาคมจีนโพ้นทะเล  หรือหน่วยงานที่ดูแลกิจการด้านนี้ เพราะกว่างโจว มีซัว

เถาที่คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากมีครอบครัวและพื้นเพของบรรพบุรุษที่นั่น

3.3.6  เข้าพบตัวแทนดูแลงานด้านวัฒนธรรม/ ศิลปะ/การท่องเที่ยว  เพราะกว่างโจวเป็นแหล่งเด่น

เกี่ยวกับผ้าปักไหมจีนและกายกรรมกว่างโจว


4.วัน-เวลา สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิอิมเมอรัลด์ โรงแรมเดอะไทด์บางแสน และประเทศจีน มีสื่อมวลชนที่เข้าร่วมมาจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และออนไลน์จำนวน 20 คน

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 สื่อมวลชนมีความเข้าใจจีนยุคใหม่ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน

5.2 สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มี

ความสัมพันธ์และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

5.3 เกิดเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300

www.tja.or.th E-mail : tjareporter@gmail.com โทร 02-668-9422

 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 

8. ที่ปรึกษาโครงการ

8.1  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี     ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

8.2  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร          นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

8.3  นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล             ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

8.4  นายมงคล บางประภา           อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา     ผู้จัดการโครงการฯ

9.2 นางสาวเทียมใจ ทองเมือง      ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

 

10. เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้

10.1 ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  (หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตรทุกกิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงาน

10.2 ผู้สมัครต้องโอนเงินประกันการอบรมเข้าบัญชีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่ 073-211315-3 สาขาสามเสน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งสมาคมฯจะคืนเงินให้ทันทีหลังจากจบการอบรม

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@