ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ

“การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว”

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1 จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
2 ปรัชญ์ รุจิวนารมย์
3 ติยากรณ์ วงศ์เลิศวาทิก
4 วรกร  เข็มทองวงศ์
5 ณฐกฤต ตะถา
6 สุเมธ สมคะเน
7 ปวเรศน์สุขไพบูลย์
8 บุญลาภ ภูสุวรรณ
9 ดร.บัญยง พูลทรัพย์
10 พ.อ.วิชาญ ค้ามีผล
11 ผานิต  ฆาตนาค
12 ศิริทรัพย์  พืชโพธิ์งาม
13 วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร
14 ศลิล  ศักดิ์ณรงค์
15 ภูวเดช จีระพันธ์
16 ธิดาพร ภูแดนแผน
17 อัฐวุฒ เหลืองสอาด
18 พนิดา พลอยมุข
19 เทียมใจ ทองเมือง
20 พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล

 

-ร่าง-กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว

“ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทันสถานการณ์น้ำ”

และศึกษาดูงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม
2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เวลา

รายละเอียด

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

● ชมวีดีทัศน์แนะนำ สสนก.

● กล่าวต้อนรับ
โดย ดร. สุทัศน์  วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก.

● กล่าวแนะนำและแจ้งวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงาน

โดย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.00 –11.00 น.

บรรยาย : เรียนรู้การใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
โดยวิทยากร สสนก.

11.00 – 12.00 น.

รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของ สสนก.

● จุดที่ 1 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดปฐมฤกษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลน้ำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
สำหรับทรงงานบนเว็บไซต์ weather901

● จุดที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)

● จุดที่ 3 ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

บรรยาย : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสาธิตการใช้ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ (http://daily-report.onwr.go.th และ Thai Water Mobile Application)

โดย วิทยากร สสนก.

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น.

แบ่งกลุ่มนำเสนอและทดลองรายงานข่าว

โดย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

15.45 – 16.30 น.

แชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น /จบการอบรม

17.00  น.    มีเลี้ยงอาหารเย็น

 

 

ขยายเวลาลงทะเบียน อบรมเชิงปฏิบัติ

“การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว” ถึง 24 ต.ค. นี้

เนื่องด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สสนก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลน้ำ-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ Thaiwater.net  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลน้ำ-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว “ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทันสถานการณ์น้ำ” และศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว และบุคลากรตำแหน่งอื่นๆในกองบรรณาธิการ รวมทั้งนักวิชาการ และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 40 คน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24  ตุลาคมนี้ (เดิม 17 ตุลาคม)

โดยในการอบรม  จะมีการบรรยาย  เรียนรู้การใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสาธิต

คลิกลิ้งค์ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่