สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อมวลชน 3 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการอบรม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop) ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ  ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมาที่ tjareporter@gmail.com    ภายใน 15 มกราคม  2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกสาหรับผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับสูงได้ต่อไป เนื้อหาแบ่งเป็น 3 วัน โดยจะเริ่มจากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Journalism แล้วจึงปูพื้นฐานทักษะที่เกี่ยวข้องแบบ Step by Step ตั้งแต่การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูล และทดลองปฏิบัติวางแผนการทำข่าวด้วย Data Journalism

 

โดยสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย Data Journalism คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง Data Journalism ทำอย่างไร  รับแรงบันดาลใจจากคนไทยหนึ่งเดียวทีมีส่วนร่วมในผลงานข่าวระดับโลก Panama Papers  รู้จัก Open Data และเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในงานข่าว  สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0 มีอะไรที่เอามาใช้ในงานข่าวได้บ้าง – เรียนรู้วิธีการดึงความหมายจากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่รอบตัวเรา  เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องคำนวณเอง และเรียนรู้วิธีสื่อสารข้อมูลที่เป็นยาขมสำหรับคนไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยวิชวลไลเซชัน

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (doc) (pdf)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

1) ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” (Data Journalism Workshop)

ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่  27 มกราคม 2562

สถานที่จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

2) ผู้รับผิดชอบโครงการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3) หลักการและเหตุผล

ที่ผ่านมานักสื่อสารมวลชน นักข่าว หรือนักวารสารศาสตร์(Journalist) ส่วนใหญ่มักหมายถึงผู้ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และระบบการสื่อสารที่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ เนื่องจากในอดีตสื่อเหล่านี้ถือเป็นสื่อที่ทันสมัย และมีอิทธิพลต่อผู้อ่าน และได้รับการยอมรับว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน  แต่ในวันนี้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น สามารถทำได้หลากหลายแพล็ตฟอร์มและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

โดยแฉพาะในยุคปัจจุบัน ความนิยมของสังคมที่มีต่อการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลข่าวสารนอกจากทางสื่อกระแสหลักแล้วยังมีการสื่อสารข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ข่าวที่เน้นยอดคนอ่าน ยอดไลค์ ยอดแฟนเพจ การนำเสนอข่าวหรือคลิปข่าวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่การทำหน้าที่ของนักสื่อสารมวบชนที่เน้นความมีคุณภาพของเนื้อหาข่าวสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคม

ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนหรือนักข่าวที่สังคมเคยมีคาดหวังความเป็น “มืออาชีพ”  ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์เพื่อสาธารณะด้วยความ “รอบด้าน” (Accuracy) “ยุติธรรม” (Fairness) และ “เป็นกลาง” (Objectivity) จึงควรมีการปรับตัวเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้มากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลเชิงลึก (Data) หรือฐานข้อมูลที่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมานำเสนอเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและมีความลุ่มลึก รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการอธิบายเรื่องราวด้วยภาพ ตัวเลข และกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยหรือประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จึงจัดให้มี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก”  (Data Journalism Workshop) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักข่าวและนักสื่อสารด้านต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอข่าวที่ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูล (DATA) แบบ "เจาะลึก และมีความสามารถใน "การกลั่นกรองข้อมูล"  "การวาดภาพจากข้อมูล"  เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้น่าสนใจกว่าที่ผ่านมา

โดยใช้องค์ความรู้ด้านวารสารศาสตร์ข้อมูลเชิงลึก มาช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสื่อสาร “ข้อมูลเชิงลึก” ให้เป็น “ข่าว”  เช่น การแปลงตัวเลขสถิติให้เป็นเรื่องราวที่สังคมรับรู้ได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมาข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ประกอบในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหลากหลายรูปแบบ  แต่ยังไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในการทำข่าวข้อมูลเชิงลึกเหมือนในต่างประเทศมากนัก ยกตัวอย่างเช่น การรายงานข่าว เอกสารลับ "ปานามา เปเปอร์ส" ที่เป็นตัวอย่างการเสนอนำเสนอข่าวด้วยข้อมูลเชิงลึก ด้วยข้อมูลเอกสารจำนวนกว่า 11.5 ล้านฉบับ เกี่ยวกับการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษีของผู้นำรัฐบาลและผู้นำหน่วยงานเอกชนระดับยักษ์ใหญ่กว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยความร่วมมือของนักข่าวกว่า 300 คน จากองค์กรสื่อต่าง ๆ กว่า 100 แห่งทั่วโลก จนนำไปสู่การตรวจสอบและดำเนินคดีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับปานามา เปเปอร์สจำนวนมาก

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงเห็นความสำคัญในการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” (Data Journalism Workshop) เพื่อเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนา “เครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” โดยความร่วมมือของนักข่าว ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงลึก นักสถิติคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการด้านอื่นๆ  ถือเป็นการยกระดับการทำงานของวงการนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศไทย  เพื่อให้เกิดความรู้ความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึก โดยเฉพาะการเข้าใความหมาย องค์ประกอบ วิธีการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการผลิต และนำเสนอข่าวเชิงข้อมูล และรับรู้ทิศทางแนวโน้มการรายงานข่าวในรูปแบบข้อมูลเชิงลึก เพื่อนักสื่อสารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาชีพ นักวิชาการ หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดด้านอื่น ๆ ต่อไปได้

 

4) วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์ นักวิชาการในระดับอุดมศึกษาที่สอนสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ หรือนักวิชาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีโอกาสเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาชีพและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันและสามารถทำงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามาถนำไปต่อยอดเชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับสูงได้ต่อไป

 

5) กำหนดการและหลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม

แบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5.1เนื้อหาเชิงเทคนิค ประสบการณ์ ทักษะเชิงวิชาชีพ

เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นการทำข่าวเชิงข้อมูลจากนักข่าววิชาการ และนักข่าวภาคสนาม เรื่องความหมาย แนวคิด กระบวนการทำงานข่าวเชิงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเด็น การเลือกชุดข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้ การใช้โปรแกรมสถิติในการประมวลผลข้อมูล และการแปลงข้อมูลในเป็นภาพ และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข่าวเชิงข้อมูล หรือการนำเสนอข่าวเชิงลึกจากนักวิชาการและภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และถอดรหัสประสบการณ์จากนักข่าวที่มีประสบการณ์เรียนรู้การการวางแผนการเขียนข่าวจากข้อมูลร่วมกัน

5.2 เนื้อหาเชิงแนวคิด อุดมการณ์

ปลุกจิตสำนึกนักข่าว บอกเล่าประสบการณ์จากนักข่าวมืออาชพที่มีประสบการณ์ตรง จริยธรรมวิชาชีพสื่อ ความสมดุล และความเป็นกลาง

 

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” (Data Journalism Workshop)

วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่  27 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันที่ 1 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ห้อง Library (ห้องประชุมใหญ่)

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

9.00-9.10 น.

กล่าวต้อนรับ

คุณอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

9.10-9.20 น.

กล่าวเปิดงาน

คุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

9.20-9.30 น.

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ”หลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก”

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

ตัวแทนทีมวิทยากร

9.30-10.30 น.

หลักคิดพื้นฐาน Data Journalism

อ.เอกพล เธียรถาวร

หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism

10.30-10.45 น.

Break

10.45-12.00 น.

กระบวนการทำงาน Data Journalism

อ.ภัทราวดี ธีเลอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้สอนรายวิชา Data Journalism

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 1 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ห้อง training

13.00-14.00 น.

แรงบันดาลใจกรณีศึกษา Panama Papers

คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง

นักวิจัย/ ผู้สื่อข่าวอิสระ สมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ)

14.00-14.15 น.

Break

14.15-16.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเริ่มก้าวแรก

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

บรรณาธิการข่าวรายงานพิเศษ คมชัดลึก

ชนะเลิศการประกวดข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2561รางวัลอิศรา อมันตกุล

วันที่ 2 - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  ห้อง training

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

9.00-10.30 น.

Open Data กับงานข่าว

คุณไกลก้อง ไวทยการ

หนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่อง Open Government และ Open data ในประเทศไทย

10.30-10.45 น.

Break

10.45-12.00 น.

เทคนิคการดึงความหมายจากข้อมูล

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคข้อมูลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.45 น.

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติให้สนุกด้วยคอมพิวเตอร์

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เซอร์ทิส จำกัด

14.45-15.00 น.

Break

15.00-17.00 น.

สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0

คุณศักดิ์ เสกขุนทด

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  ห้อง training

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

9.00-10.15 น.

ถอดรหัส ‘หวย...ใครรวย?’

ด้วย Data Science

ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ

10.15-10.30 น.

Break

10.30-12.00 น.

การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้น่าสนใจ

ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.15 น.

ทดลองปฏิบัติ: วางแผนการทำข่าวด้วย Data Journalism

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

 

14.15-14.30 น.

Break

14.30-16.00 น.

นำเสนอผลงาน และถกแถลง

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

อ.เอกพล เธียรถาวร

 

16.00-16.30 น.

มอบเกียรติบัตร

คณะวิทยากร