5องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมประชุมออกแนวปฏิบัติสื่อในภาวะวิกฤติครั้งที่3

5องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมประชุมออกแนวปฏิบัติสื่อในภาวะวิกฤติครั้งที่3

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. ที่กรมประชาสัมพันธ์ มีการประชุมคณะกรรมการยกร่าง แนวทางปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมสื่อ ครั้งที่ 3 โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ เป็นประธานการประชุม

โดยมีคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีตัวแทนจาก 5 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

โดยการประชุมในวันนี้มีการนำร่างแนวทางปฏิบัติฯที่ผ่านการสังเคราะห์ผลการหารือจากการประชุม 2 ครั้งก่อนหน้านี้ และการหาข้อมูลเพิ่มเติม มาประกอบเป็นร่างๆในเบื้องต้นที่มีพิจารณาและเสนอความเห็นร่วมกันเป็นครั้งแรก

ซึ่งคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้แนวปฏิบัตินำไปปฏิบัติได้จริง ไม่เป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนที่นำเสนอภายใต้กรอบจริธรรมจรรยาบรรณ ทั้งนี้ร่างฯดังกล่าวจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นอีก 6 ครั้งจึงจะได้แนวปฏิบัติฯที่สมบูรณ์ในช่วงกลางปี 2562