ข่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อมวลชน 3 ปีขึ้นไป เข้าร่วมการอบรม ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop) ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ  ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมาที่ tjareporter@gmail.com    ภายใน 15 มกราคม  2562

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (doc) (pdf)

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกสาหรับผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับสูงได้ต่อไป เนื้อหาแบ่งเป็น 3 วัน โดยจะเริ่มจากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Journalism แล้วจึงปูพื้นฐานทักษะที่เกี่ยวข้องแบบ Step by Step ตั้งแต่การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูล และทดลองปฏิบัติวางแผนการทำข่าวด้วย Data Journalism

โดยสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย Data Journalism คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง Data Journalism ทำอย่างไร  รับแรงบันดาลใจจากคนไทยหนึ่งเดียวทีมีส่วนร่วมในผลงานข่าวระดับโลก Panama Papers  รู้จัก Open Data และเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในงานข่าว  สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0 มีอะไรที่เอามาใช้ในงานข่าวได้บ้าง – เรียนรู้วิธีการดึงความหมายจากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่รอบตัวเรา  เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องคำนวณเอง และเรียนรู้วิธีสื่อสารข้อมูลที่เป็นยาขมสำหรับคนไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยวิชวลไลเซชัน

สำหรับวิทยากรประกอบด้วย ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ  นางสาวปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง นักวิจัยและผู้สื่อข่าวอิสระ สมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) สื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วม  Panama Papers  คุณไกลก้อง ไวทยการ          หนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่อง Open Government และ Open data ในประเทศไทย  ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคข้อมูลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อาจารย์จรัล งามวิโรจน์เจริญ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เซอร์ทิส จำกัด  อาจารย์ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช             บรรณาธิการข่าวรายงานพิเศษ คมชัดลึก และผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 อาจารย์เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism และ อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม