สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒” วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ที่ สขนท.นว. ๑๖๙/๑๙/๒๕๖๒

๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

๒.งบดุลประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑   รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๑ และเลือกตั้งนายกสมาคม   กรรมการบริหาร   และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ในวันจันทร์ที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

อนึ่งในเวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศแก่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร และขอเชิญอยู่ร่วมงานพิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในเวลา ๑๑.๓๐ น. และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ในเวลา ๑๒.๐๐  น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ               เนื่องจากต้องใช้ลานจอดรถของสมาคม ฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์  จึงขอความกรุณาเดินทางโดยรถขนส่งมวลชน  หรือนำรถไปจอดที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุมถนนราชสีมา

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดจดหมายเชิญและงบดุลประจำปี 2561

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.           ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๑

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

๑๑.๓๐ น.           พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

(ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

๑๒.๐๐ น.           รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น.           เริ่มกิจกรรมซุ้มสอยดาว (บริเวณ ห้องโถงชั้น ๑)

๑๓.๓๐ น.           ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย

และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๓.๓๐ น.           เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (อายุ ๖๐-๙๔ปี)

(ณ ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล ชั้น ๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ  พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เวลา ๐๙.๐๐ น.