ข้อพึงระวังของสื่อมวลชนรายงานข่าวการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562

(ดาวโหลดไฟล์ใหญ่)

ข้อพึงระวังของสื่อมวลชน  ในระหว่างการเลือกตั้ง

1. สื่อมวลชนทุกประเภท  อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ตัวอย่างที่พึงระวัง อาทิ

  • o ไม่เสนอข่าวในลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหาเสียงทางอ้อมให้กับพรรคการเมือง  ตั้งแต่ 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง
  • o สื่อมวลชนทำโพลล์  หรือรายงานผลโพลล์ของสำนักโพลล์ต่าง ๆ ได้ โดยต้องระวังว่าต้องไม่ใช่โพลล์ที่ทำโดยเจตนาไม่บริสุทธิ์  โดยหวังผลชี้นำต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • o ต้องไม่นำเสนอผลโพลล์ระหว่าง 7 วันสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงสิ้นสุดการเลือกตั้ง
  • o ระมัดระวังในการบันทึกภาพบริเวณหน่วยเลือกตั้ง  จนอาจทำให้การลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ไม่เป็นความลับ
  • o สืบเนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรค์ปันส่วนผสม  ทำให้ทุกคะแนนเสียงอาจมีผลต่อพรรคการเมืองได้ทุกพรรค  การอำนวยความสะดวกของพรรคการเมืองในการทำข่าวของสื่อมวลชนในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง  อาจเข้าข่ายการให้ผลประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้

2. สื่อมวลชนทุกประเภท  อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท  กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3.  สื่อวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ ห้ามขายพื้นที่โฆษณาทางการเมืองในระหว่างมี พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง

4.  สื่อประเภทอื่น ๆ นอกจากข้อ 3  รับเงินค่าโฆษณาการหาเสียงได้ภายใต้เงื่อนไขไม่เกินค่าใช้จ่ายในการหาเสียง

5.  กฎหมายกำหนดให้สื่อวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์  ต้องให้ความร่วมมือกับ กกต. ในการจัดสรรเวลาออกอากาศให้กับพรรคการเมือง

6.  การทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนทุกประเภท  ในการรายงานข่าวเลือกตั้ง  สามารถทำได้ตามสิทธิเสรีภาพ  หลักวิชาชีพ  หลังจรรยาบรรณ  จริยธรรมวิชาชีพ  โดยการยึดหลักความเป็นกลาง  ความเสมอภาพของผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้น  อาจมีส่วนช่วยให้ศาลใช้ดุลยพินิจโดยยกหลักการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  หากเกิดกรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม

7.  การจัดเวทีอภิปรายของผู้สมัครหรือผู้แทนพรรคการเมืองเพื่อนำเสนอในพื้นที่สื่อ  ให้คำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ  แต่ไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนทุกพรรคในแต่ละเวที  อาจกระจายเวทีเป็นประเด็นตามนโยบาย  หรือขนาดของพรรค

8.  ห้ามสื่อมวลชน พิธีกร  ศิลปิน ใช้ความสามารถของอาชีพเพื่อช่วยหาเสียงแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  เว้นแต่จะเป็นตัวผู้สมัครเอง

9.  ห้ามเผยแพร่ถ้อยคำหาเสียงที่ใช้ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย  หรือปลุกระดม

10.  ห้ามรับเงิน  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มุ่งรายงานข่าวด้านดีแก่พรรค หรือผู้สมัคร หรือมุ่งรายงานข่าวแง่ร้ายแก่คู่แข่ง