การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552


ประกาศ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
ร่วมกับ สถาบันอิศรา และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552
ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย


องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับ สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดการประกวดข่าวสืบสวนยอดเยี่ยมในเชิงส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงภัยจากการคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชิวิตของบุคคลในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนในการทำข่าวสืบสวนประเด็นคอร์รัปชันและยังเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เป็นเจ้าของงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ในการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552 นี้ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยได้กำหนดกรอบเพื่อพิจารณาตัดสินและให้รางวัลแก่ข่าวที่ส่งเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัล

1.    รางวัล “ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม” ประจำปี 2552 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

ข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยมประจำปี 2552 ให้ปฏิบัติดังนี้
1.    ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด
2.    สามารถส่งข่าวเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน
3.    ให้จัดทำสำเนาข่าวนั้นๆ เรียงลำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ดีด จัดเรียงใส่แฟ้มจำนวน 10 ชุด
4.    ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ด้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
5.    ข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีระยะเวลาในการเผยแพร่/ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552 เท่านั้น
6.    ส่งผลงานประกวดข่าวได้ที่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.02-2413905  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การพิจารณา ข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
1.    ต้องเป็นข่าวที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความรอบรู้ทุกด้าน ด้วยวิธีการศึกษาวิจัย เป็นการนำเสนอสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนอย่างต่อเนื่อง และสิ้นสุดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
2.    ต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม และอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
3.    ต้องเป็นข่าวที่ใช้กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (investigative reporting) ในการได้มาซึ่งข่าวนั้น
4.    ต้องเป็นข่าวเชิงสืบสวนที่มีลักษณะเป็นการป้องกันหรือเปิดโปงการทุจริตประพฤติ   มิชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมไทย

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

1.    คณะกรรมการอาจเชิญชวนเจ้าของผลงานที่ได้รับการพิจารณาขั้นสุดท้ายให้นำเสนอผลงานและอธิบายกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำข่าวที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นองค์ประกอบการตัดสินในขั้นสุดท้าย
2.    การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันยุติ
3.    นอกเหนือจากรางวัลยอดเยี่ยม หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจเพิ่มรางวัลพิเศษอื่นๆ
4.    ถ้าไม่มีข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม คณะกรรมการอาจให้รางวัลชมเชย รางวัลพิเศษอื่นๆ หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
5.    การประกาศผลรางวัลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 ภายหลังพิธีมอบรางวัล องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการเสวนาเกี่ยวกับการทำข่าวทุจริตเชิงสืบสวน ทั้งนี้จะเชิญนักข่าวที่ได้รับรางวัลมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและนำเสนอวิธีการคิด วิธีการทำงาน และการแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการทำงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์แก่สาธารณะ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา และเป็นการพัฒนาวงการสื่อมวลชนต่อไปประกาศมา ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  
และ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย