หนังสือวันนักข่าว2562 #นิเทศศาสตร์ Never Die

ท่ามกลางบรรยากาศที่ “อุตสาหกรรมสื่อ” มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital disruption) ที่ทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนกรรมกรข่าวต้องปรับตัวเพิ่มความรวดเร็วฉับไวทำงานแข่งกับเวลา แต่ต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

อีกด้านหนึ่งที่สำคัญต่อวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั่นคือสถาบันการศึกษาที่แต่ละปีทำหน้าที่ผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อของประเทศและเมื่ออุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยนสถาบันการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ด้วยเหตุนี้กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าวประจำปี 2562 จึงได้ทำการสุ่มสำรวจสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวเนื่องจำนวน 18 แห่งภายในเวลาอันจำกัดเพื่อติดตามดูว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะสือยุคปัจจุบันหรือมีทิศทางในอนาคตอย่างไร

นอกจากนั้นแล้วทั้ง 18 สถาบันนักวิชาการนักวิชาชีพนักศึกษามีข้อเสนอแนะหรือมีความคาดหวังต่อวงการวิชาชีพอย่างไรติดตามอ่านรายละเอียดได้จาก “นิเทศศาสตร์ Never Die" หนังสือรายงานประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แจกในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม 2562

(บทบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว โดย น.รินี เรืองหนู)