วันนี้ (4 มีนาคม) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี โดยมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมใหญ่เลือกนายมงคล บางประภา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ

วันนี้  (4 มีนาคม) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี โดยมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมใหญ่เลือกนายมงคล บางประภา  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์   เป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ

กรรมการประกอบด้วย นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) ประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์) เหรัญญิก  สมาคมฯ  นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)        นายทะเบียน สมาคมฯ  นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายกานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายวัฒนะชัย  ยะนินทร(ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายดำรงเกียรติ มาลา (บางกอกโพสต์)         กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ (ไทยรัฐ)กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  และ นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม ประกอบด้วย นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)      ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์) และดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ กล่าวว่า  "ยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารมวลชนถูกท้าทายด้วยแรงกดดันจากหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ  การต่อสู้ทางสงครามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเพื่อนผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทางการเมือง  ทำให้ความเข้าใจของสังคมที่มีต่อหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนเกิดความสับสน

ผมเห็นควรอย่างยิ่งที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์  ต้องผลักดันให้วงการสื่อสารมวลชนก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสื่อสารมวลชน  ที่ดำรงเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญ"

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา  (บางกอกโพสต์)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน)                              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                             ประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์)                  เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)        นายทะเบียน สมาคมฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายกานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายวัฒนะชัย  ยะนินทร(ผู้จัดการ)                        กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายดำรงเกียรติ มาลา (บางกอกโพสต์)                  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์)                        กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)                      กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ (ไทยรัฐ)                           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)                          ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)