ผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2562-2564

 

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชุดที่5 ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2562-2564 ได้จัดการประชุม ครั้งที่1/2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีนางผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีมติแต่งตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. นายเกียรติชัยพงษ์พานิช (รองประธาน) 2.นายสมานสุดโต (รองประธาน) 3.นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เลขานุการ) 4.นายสุขวุฒิ วรธรรม (เหรัญญิก) 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข (นายทะเบียน) 6.น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ) 7.นายมานะ โอภาส (กรรมการฝ่ายสวัสดิการ) และ 8.นายมงคล บางประภา กรรมการ

ส่วนที่ปรึกษามี 4 คน ประกอบด้วย1.นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 2.นายแถมสิน รัตนพันธ์ 3.นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์และ4.น.ส.วิมลพรรณ ปิตธวัชชีย