22ตค52-คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกาศเตือนเรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กและเยาวชน

ประกาศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กและเยาวชน

 

เนื่องจากการเสนอข่าวและภาพข่าวฆ่าหั่นศพเด็กชายวัย ๕ ขวบ ในหนังสือพิมพ์รายวันหลายชื่อฉบับ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งข่าวและภาพข่าวการทำแผนประทุษกรรมของผู้ต้องหาที่น่าหวาดเสียว ดูเสมือนหนึ่งผู้ต้องหาเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการใช้อาวุธปืน และการสัมภาษณ์เด็กผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงการละเมิดสิทธิเด็ก อันเป็นการหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

เพื่อเป็นการตระหนักถึงศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อรักษาและส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและปกป้องอนุชนของชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติข้อ ๑๕ ที่ว่า ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคำนึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ข้อ ๑๗ ที่ว่า หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียว โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน และข้อ ๒๔ ที่ว่า การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ พึงตระหนักถึงความสำคัญของข่าวต่อสาธารณชน และไม่เสนอข่าวในทำนองชวนเชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

จึงขอให้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์พึงตระหนักและระมัดระวังในการเสนอข่าวและภาพข่าวที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว  ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ส่งกรณีปัญหาการเสนอข่าวและภาพข่าวดังกล่าวให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พิจารณาตามขั้นตอนแล้วด้วย

 

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

www.tja.or.th