มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเลือกกรรมการบริหารสมาพันธ์ชุดใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีที่ห้องประชุม ขั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้าม รพ.วชิระพยาบาล) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ จากนั้นรับรองสถานะการเงินของสมาพันธ์ฯ และรับทราบการแจ้งเปลี่ยนกรรมการของสมาคมสมาชิก 

ต่อจากนั้นเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในที่ประชุมแต่งตั้งนายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นประธานการเลือกตั้ง โดยที่ประชุมมีมติการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

1. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 1

3. นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 2

4. นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง เป็นรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 3

5. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

6. นายอำนวย รุ่งเรือง เหรัญญิกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง เป็นเหรัญญิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จากนั้น นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนใหม่ ได้เสนอที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ชุดใหม่ แต่งตั้ง นายเทพชัย หย่อง เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ต่อไป พร้อมทั้งแต่งตั้งนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และนายปราเมศวร์ เหล็กเพ็ชร์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ เป็นกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน 

พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในวงการสื่อมวลชนไทย คือนายบัณฑิต รัชวัฒนธานินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย-ที่ปรึกษา และสมาชิก, ร่วมรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย.