ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมเซฟตี้10 -การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 10

 

 

ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมเซฟตี้10  

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่ต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง มีเหตุระเบิด การก่อวินาศกรรม เหตุจลาจลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เพลิงไหม้รุนแรง หรือตึกถล่ม รวมถึงวิธีการตรวจสอบและจัดการกับข่าวปลอม หรือ Fake News

 

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่  10 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20  - วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอม จ.นครนายก  เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง  รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย  1.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว  2.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ 3.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและการรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย  4.การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

 

ขอเชิญสื่อมวลชนอายุไม่เกิน 45 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม รับจำนวน 30 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

2 พฤษภาคม 2562

 

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ” รุ่นที่ 10
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอม จ.นครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
07.30 น.     ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

09.30 น.     เดินทางถึงหน่วยจัดการต้นน้ำเนินหอม จ.นครนายก

10.00 น.      กิจกรรมสันทนาการ

10.30 น.      กล่าวเปิดการอบรม “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ”
โดย     จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
10.40 น.       กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดอบรม
โดย      สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้จัดการโครงการ
10.50 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 น.        “เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง การวางแผนการทำข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติ”
โดย สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา หัวหน้าวิทยากร

12.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.         “ฝึกการทำข่าวทางน้ำให้ปลอดภัย”
โดย    ทีมกู้ภัยใจถึงใจ
19.00 น.         “เรียนรู้การดำรงชีวิตในสถานการณ์ภัยพิบัติ” (ไม่เป็นภาระในพื้นที่ประสบภัย)

( ผู้เข้าร่วมอบรมต้องปรุงอาหารเอง)

 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.        กิจกรรมสันทนาการ
08.30 น.         “เรียนรู้การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี”
โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ( สพฉ.)  

10.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 น.       “เรียนรู้การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

12.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.        “เรียนรู้การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” (ต่อ)  

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น.          Workshop “การทำข่าวในสถานการณ์ขัดแย้งรุนแรง” 

16.30 น.          นำเสนอผลงาน
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น

 

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.          ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา
09.00 น.          “เรียนรู้การวางแผนทำข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”
10.50 น.          รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. “เรียนรู้การวางแผนทำข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” (ต่อ)
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น.          “เรียนรู้โครงสร้างความขัดแย้ง”
15.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 น.         “ฝึกการทำข่าวในสถานการณ์จำลอง”
18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น

 

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.            ทบทวนเนื้อหาของวันที่ผ่านมา
09.00 น.            “เรียนรู้เรื่องอาวุธและรูปแบบของการปฏิบัติการในสถานการณ์ความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
กองกำลังติดอาวุธเบื้องต้น”

โดย   ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ไทยพีบีเอส
10.00 น.            รับประทานอาหารว่าง
10.15 น.            “เรียนรู้เรื่องอาวุธฯ” (ต่อ)
12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.            พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร
โดย      มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
14.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดกำหนดการ และประกาศ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลงทะเบียนใบสมัครที่นี้

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Loading...