ประกวด “บทความ” รางวัล: Journalism Award “การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

 

 

ขอเชิญนักข่าว ช่างภาพมือล่ารางวัล ที่สังกัดองค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทั้ง 10 องค์กร ส่งบทความ หรือ ภาพถ่าย ที่เคยตีพิมพ์หรือโพสต์บนสื่อออนไลน์ ตั้้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เข้าประกวดระดับอาเซียน ชิงรางวัลจากสมาคมนักข่าวประเทศเวียดนาม มูลค่าตั้งแต่ 6,000 ถึง 50,000 บาท

ชื่อรางวัล: Journalism Award “การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

เนื้อหาของบทความ หรือภาพข่าวอยู่ภายใต้ประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นรวมกัน ดังต่อไปนี้

๐ ผลกระทบจากการรวมกลุ่มของอาเซียนต่อภาคการเกษตร เกษตรกร และพื้นที่ชนบทในแต่ละประเทศ
๐ ประสบการณ์ของชาติสมาชิกอาเซียนในด้านการเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาชนบท
๐ ผลกระทบของการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง และความทันสมัย ต่อการเกษตร เกษตรกร และการพัฒนาชนบท
๐ การปกป้องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
๐ การปรับโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน
๐ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ และเกษตรกร ในการพัฒนาสินค้าเกษตร

ส่งผลงานบทความข่าว และภาพข่าว มายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สอบถามเจ้าหน้าที่ คุณปนัดดา เหล่าชูวงศ์ 086-5592522

 

@@@@@@@@@@@@

 

ที่ สมพท. 14/2562

30    เมษายน   2562

เรื่อง  ขอเชิญส่งบทความ หรือ ภาพถ่าย เข้าประกวดชิงรางวัลจากสมาคมนักข่าวเวียดนาม

เรียน  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   กฎระเบียบในการประกวดบทความและภาพถ่าย

ด้วย สมาคมนักข่าวเวียดนาม  ได้จัดประกวดบทความ หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกร และชนบทภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ขึ้นโดยเชิญชวนนักข่าว, ช่างภาพ ที่สังกัดองค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ส่งบทความ หรือ ภาพถ่าย ที่เคยตีพิมพ์หรือโพสต์บนสื่อออนไลน์  ตั้้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561  เข้าประกวดระดับอาเซียน  ชิงรางวัล Journalism Award “การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” จากสมาคมนักข่าวเวียดนาม  มูลค่าตั้งแต่ 6,000 ถึง 50,000 บาทโดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญสมาชิกองค์กรท่านร่วมส่งผลงานบทความข่าว และภาพข่าว เข้าประกวดตามรายละเอียดที่แนบมา  โดยส่งมายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  538/1 ถนนสามเสน  ดุสิต กทม. 10300  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน   ปนัดดา เหล่าชูวงศ์  086-5592522

 

@@@@@@@@@@@

กฎระเบียบ
การประกวดงานเขียนเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกร และชนบท
ภายใต้หัวข้อ
“การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
โดย สมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association
)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บรรลุตามแผนกิจกรรมที่สมาคมนักข่าวเวียดนามได้นำเสนอไว้ใน CAJ Action Plan 2018 – 2020 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย และได้มีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเดือนมีนาคม 2562

- เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเกี่ยวกับการเกษตร และการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนในอาเซียน ซึ่งได้รับการตระหนักในฐานะประเด็นระดับภูมิภาค และระดับโลก เกี่ยวกับการเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

-  เพื่อยกย่อง และสนับสนุนชุมชน หรือบุคคลที่พยายามคิดค้นนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร การปกป้องสิ่งแวดล้อม และมีส่วนในการพัฒนาการเกษตร และชนบทอย่างยั่งยืนในประเทศของตน

- เพื่อยกย่องผู้สื่อข่าวที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว

- เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มิตรภาพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ของสื่อมวลชนมืออาชีพในหมู่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

- เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างแพร่หลายด้านการพัฒนาทางการเกษตร และชนบทอย่างยั่งยืนของเวียดนาม ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญ และเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของเวียดนาม และประเทศอาเซียน

เนื้อหาสาระ ขอบเขต และองค์กร

ชื่อรางวัล: Journalism Award “การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” สำหรับสื่อมวลชนอาเซียน

ขอบเขต: ประเทศสมาชิกอาเซียน

ระยะเวลา: พฤษภาคม 2562 โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

เนื้อหาสาระ: การแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเลือกสรร และมอบรางวัลให้แก่ผลงานข่าว และภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เกษตรกร และชนบท สำหรับผู้สื่อข่าวอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ซึ่งงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในบริบทของการรวมกลุ่มของอาเซียน ประกอบด้วย

๐ ผลกระทบจากการรวมกลุ่มของอาเซียนต่อภาคการเกษตร เกษตรกร และพื้นที่ชนบทในแต่ละประเทศ

๐ ประสบการณ์ของชาติสมาชิกอาเซียนในด้านการเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาชนบท

๐ ผลกระทบของการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง และความทันสมัย ต่อการเกษตร เกษตรกร และการพัฒนาชนบท

๐ ประเด็นด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

๐ การปรับโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน

๐ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ และเกษตรกร ในการพัฒนาสินค้าเกษตร

องค์กร: องค์กรสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (ซีเอเจ) และชาติสมาชิกอาเซียน โดยการตัดสิน และพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในเวียดนาม ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะประกอบไปด้วย ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน โดยแต่ละองค์กรสมาชิกซีเอเจ จะเป็นผู้คัดเลือกผลงานข่าว และภาพข่าว เพื่อส่งให้แก่คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในครั้งนี้คือ สมาคมนักข่าวเวียดนาม และกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม

กฎข้อบังคับ

1) บทความข่าว เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บทความข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยบทความทั้ง 2 ประเภท จะต้องได้รับการเผยแพร่ในสื่อมวลชน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 สำหรับบทความข่าว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ จะต้องส่งต้นฉบับ ลิงค์ หรือสำเนา ซึ่งแสดงถึงหัวข้อ วันเวลาเผยแพร่ รวมทั้งต้องแนบคำแปลภาษาอังกฤษ (ในกรณีบทความนั้นถูกเขียนขึ้นในภาษาท้องถิ่น)

2) ภาพข่าว เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ พร้อมภาพที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งต้องแสดงถึงชื่อสื่อสิ่งพิมพ์ เวลาที่ได้รับการตีพิมพ์ คำบรรยายในภาษาท้องถิ่น และแนบคำบรรยายภาษาอังกฤษ

* ภาพที่ผ่านการปรับแต่งทางคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ร่วมการแข่งขัน

3) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นสื่อมวลชนที่ในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน และเป็นสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (ซีเอเจ) โดย แต่ละองค์กรสามารถส่งผลงานได้ประเภทละ 10 ชิ้นงาน รวม 30 ชิ้นงาน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ที่อยู่ติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ สื่อที่สังกัด และที่อยู่Email)

* ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์ผลงานด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

การประกวดในครั้งนี้ไม่ได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการตัดสินจะไม่ส่งคืนผลงานทั้งบทความข่าว และภาพข่าวให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์จะใช้บทความข่าว และภาพข่าวเหล่านี้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อ หนังสือประจำปี “New Rural Program” เว็บไซต์ หรือเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

รางวัล

การประกวดในครั้งนี้ แบ่งประเภท และระดับรางวัลสำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังต่อไปนี้

1) ประเภทบทความข่าว ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

รางวัลที่1                จำนวน 1 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     1500       ดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลที่ 2               จำนวน 2 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     800         ดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลที่ 3               จำนวน 3 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     500         ดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลชมเชย         จำนวน 5 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     200         ดอลลาร์หสรัฐฯ

2) ประเภทภาพข่าว

รางวัลที่1                จำนวน 1 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     1500       ดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลที่ 2               จำนวน 2 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     800         ดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลที่ 3               จำนวน 3 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     500         ดอลลาร์สหรัฐฯ

รางวัลชมเชย         จำนวน 5 รางวัล                    มูลค่ารางวัลละ     200         ดอลลาร์หสรัฐฯ

กำหนดการส่งผลงาน

แต่ละองค์กรต้องส่งผลงานบทความข่าว และภาพข่าว ให้สมาคมนักข่าวเวียดนาม ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

การตัดสินรอบแรกจะมีขึ้นในช่วง 21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2562 และรอบตัดสินวันที่ 6 – 20 มิ.ย. 2562 ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

 

@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดระเบียบการประกวด

@@@@@@@@@@@@@@@@