แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 ข้อ 11

จากกรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งห้ามนายกรัฐมนตรีใช้ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ซึ่งมีเนื้อหาส่อว่าเป็นการให้อำนาจรัฐปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างร้ายแรง รายละเอียดดังเอกสารข่าวที่ศาลแพ่งเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

ต่อมา ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการออกประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31) โดยมีใจความสำคัญว่า ให้ยกเลิกข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 เนื่องจากศาลแพ่งเห็นว่า เจ้าหน้าที่อาจนำมาตรการทางกฎหมายอื่นมาบังคับใช้ได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกาศฉบับนี้ต่อไป

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ตามรายนามท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ขอแสดงความชื่นชมในการตัดสินใจยกเลิกประกาศดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี แต่เพื่อแสดงความจริงใจว่า รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาที่จะลิดรอนเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกข้อความในข้อที่ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ด้วย เนื่องจากมีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศฉบับที่ 29 ข้อ 1 ที่ยกเลิกไป อีกทั้งประกาศฉบับที่ 1 ข้อ 6 ลงวันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจที่รัดกุม เฉพาะเจาะจงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 

6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เชื่อมั่นว่า แม้รัฐบาลจะยกเลิกประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 29 รวมทั้งฉบับที่ 27 ข้อ 11 ไปแล้ว สื่อมวลชนทั้งหลายจะยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวสารตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน โดยการใช้วิจารณญานในการตรวจสอบข่าวสารต่างๆ อย่างครบถ้วนรอบด้านและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้โดยเร็วที่สุด

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

11 สิงหาคม 2564