สมาคมนักข่าวฯผลักดัน3ยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมจับมือองค์กรสื่อภาคีหาแนวทางดูแลเพื่อนร่วมวิชาชีพ

สมาคมนักข่าวฯผลักดัน3ยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมจับมือองค์กรสื่อภาคีหาแนวทางดูแลเพื่อนร่วมวิชาชีพ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.62  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนายุทธศาสตร์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ ที่ห้องฟ้างุ้ม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีการเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และพนักงาน เข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง  โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบมี 3 ยุทธศาสตร์ใหญ่ 1.การปกป้องสิทธิเสรีภาพ ภายใต้การใช้เสรีภาพควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ 2.การพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ให้มีทักษะองค์ความรู้ที่หลากหลาย ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ และ3. การเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรสื่อนานาชาติ ซึ่งทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จะแบ่งย่อยเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมในอนุกรรมการ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ต่อไป

นายจีรพงษ์ กล่าวอีกว่า ในการประชุมสัมมนายังได้มีการหารือถึงสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งกรณีคืนใบอนุญาตสัมปทานของทีวีดิจิทัล 7 ช่อง ซึ่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกที่สังกัดทีวีดิจิทัลจะได้หารือกับองค์กรวิชาชีพภาคีเครือข่ายต่อไปว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่เหมาะสม เพื่อดูแลสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพ และวิชาชีพในภาพรวมต่อไป