องค์กรวิชาชีพสื่อเร่งจัดตั้ง ”ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” ในการติดตามและช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ

 

 

องค์กรวิชาชีพสื่อเร่งจัดตั้ง ”ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” ในการติดตามและช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ

 

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศให้ผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คืนใบอนุญาตตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่ 4/2562 ซึ่งได้ข้อยุติว่ามีผู้ประกอบกิจการที่รับใบอนุญาตฯ จำนวน 7 ช่องรายการ ได้แจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ไปแล้วนั้น

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดประชุมเพื่อระดมความเห็น และกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างแรงงาน ให้ได้รับความเป็นธรรม สามารถดำรงชีพและประกอบวิชาชีพสื่อตามความรู้และประสบการณ์ต่อไปได้ ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันว่ากรณีการให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลคืนใบอนุญาตฯ นั้น  มิได้เกิดความเสียหายจากการขาดทุนจากการประกอบกิจการฯ และยังได้รับเงินชดเชย ได้รับเงินสนับสนุนในการใช้บริการโครงข่ายฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ Must Carry ต่างๆ เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจำนวนมากมีศักยภาพ มีประสบการณ์ และได้ทำประโยชน์ในการทำหน้าที่สื่อมวลชนตามหลักจริยธรรมวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่ในสถานีโทรทัศน์ช่องรายการต่างๆ มาโดยตลอด จึงควรได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเจ้าของผู้ประกอบกิจการสื่ออย่างเป็นธรรม โดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้กำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ และผลักดันให้องค์กรภาครัฐ ตลอดจนถึงผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน คำนึงถึงการช่วยเหลือ ชดเชยผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1.จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชนที่กำหนดมาตรการเลิกจ้าง

2.ติดตาม สอดส่อง ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างจากกรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลให้สามารถดำรงชีพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อสมัยใหม่ และประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรืออาชีพอื่นตามความประสงค์

3.ยื่นข้อเสนอ ผลักดันให้ กสทช. กำหนดมาตรการต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในการยกระดับการพัฒนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือจาก กสทช.จากการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ดังกล่าวด้วย

 

จึงขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวติดต่อสื่อสาร และติดตามข้อมูลจาก “ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) ในลำดับต่อไป

 

 

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

13 พฤษภาคม 2562

 

@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด (doc) (PDF)

@@@@@@@@@@@@@@@@