นศ.สวนสุนันทาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยจัดระบบศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดให้สมาคมฯ
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62  ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ  นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  และนายวัฒนะชัย  ยะนินทร  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ถ่ายภาพร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์  แขนงสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ธนากร  อุยพานิช  อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี และอาจารย์พรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่   ในวาระการส่งมอบโครงการฝึกปฎิบัติการในรายวิชา ISY3101 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบในองค์กรสารสนเทศ โดยนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จัดระบบศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดให้สมาคมฯ