ประกาศรายชื่อสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ครั้งที่ 4

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่องรายชื่อสื่อมวลชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

อบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ครั้งที่ ๔

วันจันทร์ที่ ๒๑ – วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบอลรูม โรมแรมวี (บีทีเอสราชเทวี)

 1. กนกวรรณ เกิดผลานันท์             หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 2. กมลธร โกมารทัต                       สถานีโทรทัศน์ PPTV
 3. กิตตินันท์ นาคทอง                      ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา
 4. จตุรงค์ แสงโชติกุล                     สถานีสื่ออาสาประชาชน
 5. จิรัชญา ชัยชุมขุน                        เดอะ แมทเทอร์
 6. ชยุต  อนุสุริยา                            กรมประชาสัมพันธ์ (ขอนแก่น)
 7. ชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์             หัวหินสาร 
 8. ธัญวรัตน์ ถาวรโชติวงศ์              สถานีข่าว TNN ช่อง 16
 9. นัฐชา กิจโมกข์                           ไทยรัฐทีวี 
 10. ปฏิญญา ปัญญายศ                    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 11. พรนภัส ตะปะสา                         สถานีโทรทัศน์ PPTV
 12. พลอยธิดา เกตุแก้ว                     สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 13. ไพศาล ฮาแว                              The Standard
 14. รชฏ ศุทธิศิริ                               กรมประชาสัมพันธ์
 15. รัชนีวรรณ ดวงแก้ว                    สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี
 16. ลักขณา หมานระเด่น                  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 17. วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา              The101.world
 18. วิภาพร วัฒนวิทย์                       สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 19. สราลี แซ่เตี๋ยว                           สำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์
 20. สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี                    กรมประชาสัมพันธ์       
 21. วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี            หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สำรอง

 1. กีรติ โชติรัตน์                             สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 2. เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา                    ประชาไท          
 3. จิราพรรณ บุญหนุน                    ไทยเอสเอ็มอี
 4. รสวรรณ หงษ์สุวรรณ์                 สถานีวิทยุกระจายเสียง ทราเวลเรดิโอ

การอบรมครั้งนี้ใช้หลักการ “Bubble and Seal” และ “Covid free setting” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ดังนี้

 1. ผู้เข้าร่วม คณะทำงานและวิทยากรทุกคนได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 2. ต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยอัลกอฮออล์  
 3. สมาคมฯจัดเตรียมห้องพักให้ห้องละ ๒ คน ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเข้าพักแล้ว จะต้องอยู่กับคณะตลอดเวลา ไม่สามารถออกจากโรงแรมไปทำภารกิจอื่นได้
 4. ต้องส่งผลตรวจหาเชื้อโควิดให้สมาคมฯ โดยหากตรวจด้วย ATK ผลตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือหากตรวจแบบ RT-PCR  ผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง และในวันอบรมต้องตรวจก่อนเข้าห้องอบรมอีก 1 ครั้ง 
 5. การเดินทางไปดูงานนอกสถานที่ มีพาหนะของสมาคมฯไปรับ-ส่งทั้งคณะ ตามหลัก sealed route ไม่จอดแวะที่ใด

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย