ฝ่ายเสรีภาพสื่อ TJA ประกาศ 4 ยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 

ฝ่ายเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ กำหนดภารกิจปี 2565 เน้นปกป้องเสรีภาพสื่อ สวัสดิภาพนักข่าวภาคสนาม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ แสวงหาพันธมิตรจากหลายภาคส่วนในสังคม 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ นัดประชุมกันเป็นนัดแรกในวาระประจำปี 2565 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำหรับปี 2565 

ที่ประชุมได้ตกลงกันและนำเอาความคิดเห็นต่างๆ มาสรุปเป็น “แผนงานและภารกิจประจำปี 2565” รายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้  

1. ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ

เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่กระทบต่อเสรีภาพสื่อมวลชน เพื่อหารือและกำหนดแนวทางดำเนินการในวาระต่างๆ ตามช่องทางและระดับขั้นที่เหมาะสม ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค, รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามหลักการ “เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน”, พิจารณาเปิดช่องทางการร้องเรียนสำหรับสื่อมวลชนที่พบเห็นการละเมิดสิทธิหรือริดรอนเสรีภาพสื่อ

2. ยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชน

สื่อสารไปยังสำนักข่าวต่างๆ ให้ใส่ใจสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสม อบรมความปลอดภัยในการทำข่าว ดูแลผลกระทบที่เกิดจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ฯลฯ, จัดการอบรมและโครงการต่างๆ ที่เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของสื่อมวลชนไทย ขณะเดียวกันก็ชี้แนะแนวทางการรายงานข่าวที่ยึดมั่นหลักจริยธรรม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนส่วนรวม 

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ผลักดันให้สื่อมวลชนเสนอข่าวสารอย่างเหมาะสมและเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของผู้หญิงในสังคม, ส่งเสริมให้สาขาอาชีพสื่อมวลชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ปราศจากวัฒนธรรมการเหยียดหยามหรือล่วงละเมิดทางเพศ, สนับสนุนให้ผู้หญิงและบุคคลหลากหลายทางเพศ มีบทบาทมากขึ้นในวงการสื่อมวลชน

4. แสวงหาพันธมิตรหลากหลายองค์กร 

รุกเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เอ็นจีโอ องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต ตลอดจนกลุ่มสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อทำโครงการอบรมหรืออีเวนต์ร่วมกัน ขอคำปรึกษา ขอทุนสนับสนุนสำหรับกิจกรรม ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิชาชีพสื่อ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐานะตัวกลางระหว่างสื่อมวลชนกับภาคส่วนต่างๆของสังคม

ที่มาภาพ: ผลงานรางวัลชมเชยจากงานประกวดภาพถ่าย “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ประจำปี 2564 โดย Karntachat Raungratanaamporn