สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก ทุนละ 5000 บาท ปิดรับสมัครภายใน 29 เมษายน

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 มีมติเพิ่มทุนการศึกษาให้บุตรธิดาสมาชิกจากเดิมเป็นทุนละ 5000 บาท. สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.tja.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 Email: tjareporter@gmail.com

โดยในปีนี้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  1.ทุนส่งเสริมการศึกษาคือทุนที่ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) ให้ปีละหนึ่งครั้ง ใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

และ 2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือทุนที่สมาคมฯได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สมาชิกที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีก

สมาคมฯจะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม 2565และมีพิธีมอบทุนในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565   เวลา 10.00 น. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  2565

            ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2565 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2565 โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทที่ 1  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

            สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2565 ขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 คุณสมบัติ

            (1) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็น สามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แนวแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

            (2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

            (3)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

            (4) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี

(5) ผู้รับทุนควรจะต้องต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ในระหว่างที่รับทุน นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5 ในแต่ละปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 2.5 มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน

(6) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

(7) สำหรับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

1.2 สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

            (1) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(2) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

            (3) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

1.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

            (1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

            (4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

            (6) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

            1.4 กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 4  คนประกอบด้วย 1. อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม 2.รองเลขาธิการ สมาคม 3.เหรัญญิก สมาคม และ 4.นายทะเบียน สมาคมฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

            สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช.โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

          2.2 คุณสมบัติ

            (1) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น

(4) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

          2.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

            (1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

            (2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

            (3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

            (4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

            (5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

          3. กำหนดวันรับสมัคร

            สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน  2565 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. 02-668-9422 หรือ download จาก www.tja.or.th

          4. ประกาศผลการพิจารณา

            สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม 2565  และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม  2565   เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                            วันศุกร์ที่ 29 เมษายน  2565 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com

ประกาศผลการพิจารณา                       วันศุกร์ที่ 13  พฤษภาคม 2565  www.tja.or.th

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวฯ

                                                          ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วง

เดือนสิงหาคม 2565

5. หมายเหตุ

            สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (2.2)

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 31 มีนาคม  2565