สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับสมัคร ‘จนท.ประสานงาน-เฝ้าระวังเสรีภาพสื่อ’ 

รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ (Press freedom officer) 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นแนวโน้มของประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพที่มีจำนวนเหตุการณ์และความซับซ้อนมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน จำเป็นที่จะต้องขยายศักยภาพของสมาคมฯ ในการติดตามและประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

จึงขอเขิญชวนผู้สนใจสมัครงานตำแหน่ง  "เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ" จำนวน 1 อัตรา โดยตำแหน่งงานดังกล่าว จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปของสมาคมฯ เพื่อบรรลุภารกิจต่างๆที่้เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อมวลชน

ตำแหน่งงานนี้เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจวงการวิชาชีพสื่อมวลชน สิทธิเสรีภาพและการแสดงออก ตลอดจนประเด็นปัญหาและความท้าทายในมิติต่างๆที่สื่อมวลชนพบเจอในยุคปัจจุบัน

ภารกิจ

1. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชน โดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อ 

2. ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อมวลชนที่ควรทราบ

2. ลงพื้นที่หาข้อมูลและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่สื่อถูกคุกคาม

3. ประสานงานกับองค์กรด้านสิทธิหรือสื่อมวลชนระหว่างประเทศ

4. รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพ และการปฏิรูปสื่อ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่วมรับฟังงานเสวนาและสรุปประเด็น, สังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดอายุและเพศ

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. มีประสบการณ์ทำงานในวงการวิชาชีพสื่อมวลชน หรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

4. สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้

5. มีความกระตือรือร้น เข้าใจ และสนใจการผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน 

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบเดินทาง พบปะพูดคุยและทำความรู้จักกับผู้คน สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลได้ทุกระดับ 

7. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ เข้าใจความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานและวางตัวได้อย่างเป็นกลาง  

8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

สวัสดิการ 

ลักษณะการจ้างเป็นสัญญาจ้าง ต่ออายุทุก 3 ปี 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาท 

สวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันสังคม, เงินสะสมพนักงาน, ประกันสุขภาพ, ค่าตอบแทนทำงานวันหยุดและค่าทำงานล่วงเวลา 

โอกาสในการเข้าร่วม workshop, training courses และ programs ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชน

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบมาที่ tjareporter@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565