ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  มีมติพิจารณาเลือก นายศิลป์ฟ้า ตันสราวุธ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ โดยให้มีระยะทดลองงาน ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒