สำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ จะจัดให้มีการประกวด The 2009 SEAMO-Australia Press Award

สำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ จะจัดให้มีการประกวด The 2009 SEAMO-Australia Press Award

ซึ่งเป็นการประกวดบทความสำหรับนักหนังสือพิมพ์จากประเทศสมาชิกซีมีโอ

ในหัวข้อ International Cooperation in Education ในโอกาสครบรอบ 10 ปี

การประสานความร่วมมือของสื่อมวลชนในด้านการศึกษาและการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียดการประกวด

http://www.seameo.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=58&Itemid=134